KAMU PERSONEL ALIMI

3 kamu kurumu 445 personel almak için ilana çıktı

3 kamu kurumu toplamda 445 personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları ve diğer bilgiler haberimizde verilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 2- Müracaat tarihi itibarıyla herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak, 3- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak, 4- Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak, 5- Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak, 6- Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarca sözleşmesinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmemiş olmak, 7- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak. 2- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. 3- Başvurunun son günü itibarıyla aranan genel ve özel nitelikleri taşımak ve belgelendirmek. 4- ÖSYM tarafından yapılan 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve özel şartlarda belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak. 5- Görevini yapmaya engel vücut ve akıl sağlığı ile engeli bulunmamak. Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu istenilecektir. (Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18. maddesinde belirtilen “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporunun aşağıda belirtilen hususları da içermesi gerekmektedir; a) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak, b) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak, c) Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak, ç) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak, d) Sağlık Kurulu Raporu boy ve kilo bilgilerini içermesi gerekmektedir. 6- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 7- Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak. 8- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, b) Son başvuru günü olan 29 Temmuz 2022 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.) Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonu için merkezi sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.) c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, ç) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak, d) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, e) Kamu haklarından mahrum olmamak, f) Son müracaat tarihi itibarıyla atanılacak pozisyon için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak. g) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.

Başa dön tuşu