KAMU PERSONEL ALIMI

Kamuya lise mezunu açıktan hizmetli alımı yapılacak

Önceki günlerde yayımlanan ilan neticesinde kamu kurumu 5 hizmetli memur alımı yapacak. Adayların en az lise ve dengi okul mezunu olması gerekmekte olup 31 ağustos - 9 eylül tarihleri arasında iş başvurularınızı yapmanız gerekmektedir.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI
Yüksek Seçim Kurulu merkez ve taşra teşkilatına, 30.11.2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 18.02.2018 tarihli ve 30336 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliği kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine göre (kadrolu) ekli listede sayısı, yeri, sınıfı ve unvanı belirtilen yerlere personel alınacaktır.

I. BAŞVURU ZAMANI, ŞEKLİ VE YERİ
1. Başvurular 31.08.2022 tarihinde saat 10:00’da başlayıp, 09.09.2022 tarihinde saat 23:59:59’da sona erecektir.
2.Başvurular e-Devlet üzerinden “Yüksek Seçim Kurulu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya Kariyer Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik olarak yapılacaktır.
3. Şahsen başvuru alınmayacak olup, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
4. Adaylar her bir kadro ve unvan için yalnızca bir adet başvuru yapabileceklerdir.
– Zabıt Katibi unvanı için başvuracak adaylar; ekli listede belirtilen sadece bir yer için başvuruda bulunabilecek ve tercih ettiği yer bazında yapılacak sıralamaya katılacak olup, birden fazla yer için başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
– Hizmetli unvanı için başvuracak adaylar; ekli listede belirtilen “Merkez Teşkilat” seçeneği ile başvuru yapacaklardır. (Kurumumuzun merkez teşkilatı Ankara ilinde bulunmakta olup, Kızılay Mahallesi, Ihlamur Sokak, No:4 Sıhhıye – Çankaya/ANKARA adresinde hizmet vermektedir.)
5. Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler eDevlet üzerinden ilgili kuramların web servisleri aracılığı ile temin edilecek olup adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen veya gelen bilgilerin hatalı/eksik olduğunu düşünen adaylar, başvuru sırasında güncel bilgilerini (onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgesi gibi) manuel olarak sisteme pdf formatında yükleyeceklerdir.
6. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik belgelerini başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
7. Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
8. Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görünmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

II. BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Şartlar
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48 inci maddesinde belirtilen;
– Türk vatandaşı olmak,
– İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, yapılacak sınavın son başvuru tarihinde 657 sayılı Kanun’un 40 ıncı maddesindeki yaş şartını taşımak,
– Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
– Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, düzeni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
– Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek subay sınıfa geçirilmiş olmak,
– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
2. Adayların başvurunun son günü itibariyle aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir.
3. Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair belgeler ile diğer belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atanma süresince ilgili birime teslim edilecektir.
4. 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında; Lisans mezunları için KPSSP3, Ön Lisans mezunları için KPSSP93, Orta Öğretim mezunları için KPSSP94 puan türlerinden en az 70 puan almış olmak,

Özel Şartlar
– Zabıt Katibi ve Hizmetli kadrolarına atanabilmek için; en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLÜ SINAV ŞEKLİ
1. Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adaylardan, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının beş (5) katı aday sözlü sınava çağrılacak olup, bu sayı Zabıt Katibi unvanı yönünden ekli listede belirtilen her yer için ayrı ayrı oluşturulacaktır.
2. Sınav sözlü olmak üzere tek aşamalı olup, sözlü sınava hak kazanan son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağırılacaktır.
3. Adaylar süreci Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden takip edebileceklerdir. Ayrıca sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile ilgili duyuru daha sonra Başkanlığımız resmi internet sitesinden (https://www.ysk.gov.tr) ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Bu ilan tebliğ hükmünde olup ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.
4. Sözlü sınava hak kazanan adaylar, sınava “fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/ T.C. Kimlik Kartı/ T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi/ Geçerli Pasaport’tan bir tanesi) ile girebileceklerdir.
5. Sözlü sınavda; atanılacak kadronun gerektirdiği,
– Mesleki bilgi düzeyi (50 puan),
– Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi bilgi düzeyi (15 puan),
– Genel Kültür bilgi düzeyi (15 puan)
– Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, temsil kabiliyeti, bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği konularından (20 puan) olmak üzere, toplam 100 puan üzerinden sınav kurulu üyeleri tarafından ayrı ayrı değerlendirme yapılacaktır.
6. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav kurulunun verdiği puan ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.
7. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak olup bu durumdaki adaylara ikinci sınav hakkı verilmeyecektir. Ancak mücbir sebeple sınava katılamayacak olanlar bu durumu delillendirerek Başkanlığımıza dilekçe göndermeleri halinde durum değerlendirmeye alınarak sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla sınav tarihi değişikliğine Sınav Kurulu karar verecektir.
8. Sözlü sınav esnasında Sınav Kurulunca tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt alınmayacaktır.

IV. SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ
1. Sözlü sınav sonucu ile ilgili duyurular Başkanlığımız resmi internet sitesinde daha sonra duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Adaylar sözlü sınav sonucu ile ilgili bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyecektir.
2. Sınavı kazananların atamaları, ilan edilen kadro sayısını geçmeyecek şekilde nihai başarı listesine göre yapılacaktır. Adayların nihai başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü sınav başarı puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir.
3. Nihai başarı listesinde adayların puanının eşit olması halinde; sırasıyla merkezi sınav puanı, sözlü sınav puanı ve diploma notu yüksek olan adaya öncelik verilecektir.
4. Atanmaya hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli belgeler ile bu belgelerin Başkanlığımıza teslim usulü ve süresi Başkanlığımız resmi internet sitesinden duyurulacaktır. Bu ilan tebliğ hükmünde olup ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. Kurumumuz internet adresinde yayınlanacak olan duyuruda belirtilecek süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.
5. Atanmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde, belge ile ispatı mümkün olan mücbir sebepler dışında göreve başlamayanların yerine, nihai başarı puanına göre en yüksek puandan başlamak üzere varsa yedeklerden atama yapılacaktır. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.
6. Atama öncesi veya sonrası herhangi bir nedenle görevi kabul etmekten vazgeçenlerin aynı sınava dayalı olarak atamaları yapılmayacaktır.
7. Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı adli bir soruşturma veya kovuşturma bulunanlardan sınavda başarılı sayılanların atamaları soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.
8. Sınav sonucuna ilişkin itirazlar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 10 (on) gün içinde yazılı olarak bizzat veya en yakın İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı aracılığıyla Yüksek Seçim Kurulu İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yapılacaktır. Süresi içerisinde yazılı ve ıslak imzalı olarak Kurumumuza ulaştırılmayan itiraz dilekçesi ile T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza, adres ve iletişim bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.

V. DİĞER HUSUSLAR
1. Adayların her aşamada verdikleri beyanlar ile sundukları belgelerin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup, bu kişiler bundan sonra açılacak alım ilanlarına başvuru yapamayacaktır. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlemler başlatılacak olup 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu şekilde Başkanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir. Bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.
2. Başkanlık gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
3. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

VI. İLETİŞİM
Yüksek Seçim Kurulu İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
Telefon: 0(312) 419 10 39 – Dahili: 1919 – 1913 – 1907 – 1916
E-posta: personel@ysk.gov.tr

 

MERKEZ TEŞKİLAT
SIRA
NO
İL UNVAN SINIF SAYI
1 ANKARA HİZMETLİ YH 5
TAŞRA TEŞKİLATI
SIRA
NO
İL İLÇE SEÇİM
MÜDÜRLÜĞÜ
UNVAN SINIF SAYI
1 ADIYAMAN GERGER ZABIT KATİBİ GİH 1
2 AĞRI DİYADİN ZABIT KATİBİ GİH 1
3 AĞRI ELEŞKİRT ZABIT KATİBİ GİH 1
4 AĞRI TAŞLIÇAY ZABIT KATİBİ GİH 1
5 AĞRI TUTAK ZABIT KATİBİ GİH 1
6 ANKARA BALA ZABIT KATİBİ GİH 1
7 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ZABIT KATİBİ GİH 1
8 ARTVİN MERKEZ ZABIT KATİBİ GİH 1
9 AYDIN DİDİM ZABIT KATİBİ GİH 1
10 BİTLİS HİZAN ZABIT KATİBİ GİH 1
11 ÇANKIRI ŞABANÖZÜ ZABIT KATİBİ GİH 1
12 DENİZLİ ÇAL ZABIT KATİBİ GİH 1
13 DENİZLİ SARAYKÖY ZABIT KATİBİ GİH 1
14 DİYARBAKIR DİCLE ZABIT KATİBİ GİH 1
15 ERZİNCAN KEMALİYE ZABIT KATİBİ GİH 1
16 ERZURUM AŞKALE ZABIT KATİBİ GİH 1
17 ERZURUM HINIS ZABIT KATİBİ GİH 1
18 ERZURUM KARAYAZI ZABIT KATİBİ GİH 1
19 GAZİANTEP ARABAN ZABIT KATİBİ GİH 1
20 HATAY ALTINÖZÜ ZABIT KATİBİ GİH 1
21 ISPARTA SENİRKENT ZABIT KATİBİ GİH 1
22 İSTANBUL İL SEÇİM
MÜDÜRLÜĞÜ
ZABIT KATİBİ GİH 1
23 İSTANBUL ESENLER ZABIT KATİBİ GİH 1
24 İSTANBUL ÜSKÜDAR ZABIT KATİBİ GİH 1
25 İZMİR ÖDEMİŞ ZABIT KATİBİ GİH 1
26 İZMİR URLA ZABIT KATİBİ GİH 1
27 KARS DİGOR ZABIT KATİBİ GİH 1
28 KARS SARIKAMIŞ ZABIT KATİBİ GİH 1
29 MALATYA PÜTÜRGE ZABIT KATİBİ GİH 1
30 MANİSA GÖRDES ZABIT KATİBİ GİH 1
31 MANİSA TURGUTLU ZABIT KATİBİ GİH 1
32 MUŞ VARTO ZABIT KATİBİ GİH 1
33 NEVŞEHİR AVANOS ZABIT KATİBİ GİH 1
34 ORDU AKKUŞ ZABIT KATİBİ GİH 1
35 SİİRT ERUH ZABIT KATİBİ GİH 1
36 SİVAS İMRANLI ZABIT KATİBİ GİH 1
37 SİVAS SUŞEHRİ ZABIT KATİBİ GİH 1
38 TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ZABIT KATİBİ GİH 1
39 TRABZON TONYA ZABIT KATİBİ GİH 1
40 TUNCELİ PÜLÜMÜR ZABIT KATİBİ GİH 1
41 ŞANLIURFA BOZOVA ZABIT KATİBİ GİH 1
42 VAN MURADİYE ZABIT KATİBİ GİH 1
43 KIRIKKALE KESKİN ZABIT KATİBİ GİH 1
44 ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP ZABIT KATİBİ GİH 1
45 ARDAHAN MERKEZ ZABIT KATİBİ GİH 2
46 ARDAHAN HANAK ZABIT KATİBİ GİH 1
47 KARABÜK MERKEZ ZABIT KATİBİ GİH 1
TOPLAM 53

Başa dön tuşu