KAMU PERSONEL ALIMI

Zeytinburnu Belediyesi memur alacak

Zeytinburnu Belediyesi memur alacak
İstanbul İli Zeytinburnu Belediye Başkanlığından: İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

İstanbul ilinin Zeytinburnu ilçesinde memurlar 657 sayılı memurlar Kanunu gereğince istihdam edilmektedir; “ilk kez yerel idarelere atanacak kişiler için sınav ve atama Yönetmeliği” hükümleri gereğince başlık, Sınıf, derece, sayı, nitelik, KPSS puan tipi, KPSS temel puanı ve diğer şartlar altında belirtilen boş pozisyonları taşımaları şartıyla memurlar açık randevu ile alınır.

GENEL VE ÖZEL KULLANIM KOŞULLARI
Belediyemizde yukarıda belirtilen boş memurlara başvururken gerekli olan genel ve özel şartlar aşağıda verilmiştir.

1. GENEL BAŞVURU ŞARTLARI:
İlan edilen boş yetkililere aday olmak için başvuran adaylar, memurlar Kanunu’nun (A) 657. maddesinin 48. fıkrası uyarınca aşağıdaki genel şartlara sahip olmalıdır:;
1. Türk vatandaşı olmak.
2. halkın haklarından mahrum kalmamak.
3. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler dolmuş olsa bile; Devlet güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmete para geçirme, zimmete para geçirme, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güven suistimali, hileli İflas, ihalede zimmete para geçirme, fiillerin İnfazında zimmete para Geçirme, suçtan kaynaklanan kara para aklama veya Kaçakçılıktan mahkumiyet yoktur.
4. erkek adaylar için askerlik hizmeti, askerlik hizmeti olmayan veya askerlik hizmeti olmayan olarak kabul edilir veya askerlik yaşına ulaşmışlarsa, aktif askerlik hizmetini yapmış veya ertelemiş veya yedek sınıfa yerleştirmişlerdir.
5. işini sürekli yapmasını engelleyebilecek akıl hastalığı veya fiziksel engel yok.
6. ilan edilen çalışanlar için diğer şartları yerine getirmek.

2. BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:
1. ilan edilen unvanlar için, lisansüstü Okul ve bu eğitim ile ilgili olarak çalışmanın Önkoşulunu taşımak, 2020 KPSS (B) grup Sınavı ve elde edilecek unvanlar karşısında belirtilen puan türlerinin asgari puanını almak.
2. disiplinsiz veya ahlaki nedenlerle daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından dışlanmamalıdır.
3. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı karayolu trafik Kanunu hükümleri ile verilmiş ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıf ehliyetine sahip olmak,
4. Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan bilgisayar işletmecisi sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersleri aldığını belgelemek.

3. BAŞVURU SIRASINDA BAŞVURU SAHİPLERİNİN TALEP ETTİĞİ BELGELER
Başvuru Sırasında;
Sınava girmek isteyen adaylar kurumumuzdan veya belediyemizden ① seviyesine kadar geçebilirler.zeytinburnu.istanbul resmi internet adresinden alacağınız kayıt formu aşağıda
belgeleri ekleyecek.
1. Kurumumuz tarafından onaylanması için kimlik kartının veya kimlik kartının orijinali veya fotokopisi,
2. diploma veya tamamlama sertifikası veya noter tasdikli kopya veya e-Devlet tarafından alınan Barkod tamamlama Sertifikası (Orijinalin sunulması koşuluyla kopyalar)
Belediye tarafından onaylanabilir)
3. KPSS sonuç belgesinin osym Lloyd internet sitesinden onay kodlu çıktısı,
4. Yabancı okul mezunları için Denklik belgesinin orijinal veya noter tasdikli kopyası (Orijinalin sunulması koşuluyla Belediyemiz tarafından kopyalanabilir)
5. görevini sürekli yerine getiremeyeceğini söylüyor.,
6. 2 vesikalık fotoğraf (1 başvuru formuna eklenecektir),
7. erkek adaylar için askerlik hizmeti olmadığına dair Açıklama,
8. Ehliyetin orijinal veya noter tasdikli kopyası (Orijinalin sunulması şartıyla orijinal Belediyemiz tarafından tasdik edilebilir)4. YER, TARİH, FORM VE UYGULAMA SÜRESİ
Sözlü sınava girebilmek için adaylar;
1.başvuru formunu, 03/10/2022 tarihinden çalışma saatlerinin sonuna kadar (iş günlerinde 09:00-16:30 saatleri arasında), Zeytinburnu Belediye Caddesi No:5 Zeytinburnu / İstanbul’un Editörlüğünde, şahsen veya iade ile kayıtlı posta ile talep edilen diğer belgelerle birlikte eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmanız gerekmektedir. (Belediye geç postalardan sorumlu değildir.)
2. elektronik ortamda yapılan başvurular belediyenin başvuru süresi içinde yapılır. yaziisleri@zeytinburnu.bel.tr E-Posta adresi yapılır.
3. eksik bilgi veya belgelerle gönderilen veya nitelikleri uygun olmayan Başvurular dikkate alınmayacaktır.
4. postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan Başvurular dikkate alınmayacaktır.
5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-SUNULAN BAŞVURULARIN DUYURULMASI
1. şehir, T. C. osym kayıtlarının kimlik numarasına uygunluğunu kontrol ederek adaylar KPSS puanlarına göre sıralanır ve aday, aday tarafından en yüksek puana atanan her başlık için beş kat daha fazla boş pozisyon ile sözlü sınava çağrılır.
2.sınava davet edilen son adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava davet edilir.
3. sınava hak kazanan adayların yanı sıra Kpss Puanlarının yanı sıra sınavın yeri ve saati, başvuruların değerlendirilmesinden sonra Belediyemizde 14 / 10 / 2022.zeytinburnu.es İstanbul’un Resmi İnternet sitesinde yayınlandı.
4. başvuruları kabul edilen ve sınava davet edilen adaylar Belediyemiz tarafından düzenlenir ve adayların kimlik bilgileri, sınavın yeri ve tarihi ile”sınav giriş belgesi” Zeytinburnu Belediyesi’nin resmi internet sitesinden düzenlenir.zeytinburnu.İstanbul’u güvende tutmak.
Bu belge Sınav sırasında sunulacaktır.
5. sınava katılmaya uygun olmayan adaylar bilgilendirilmeyecektir.
6. SINAVIN YERİ, SAATİ VE KONULARI
Memur alımı için 25/10/2022 saat 09.30’da başlayacak olan sözlü sınav Belediyemizin ana binasında 5 Zeytinburnu / İSTANBUL adresinde yapılacak.
Sözlü sınav belirtilen gün içinde tamamlanamazsa, ertesi gün devam eder. Sınava hak kazanan ancak ilan edilen Sınav gününde sınava giremeyen ve/veya Özürleri nedeniyle katılamayan adaylar kaybedilmiş sayılır.
Sözlü Sınav Konuları:
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi,
Kanun 657,
– Yerel yönetimler ve personel unvanı ile ilgili mevzuatın temel konularına ilişkin mesleki ve pratik bilgi ve becerilerin ölçülmesini içerir.
7-SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ-SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:
Sınavda değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve devrimleri tarihi, 657 sayılı memurlar Kanunu, Yerel Yönetimler temel Kanunu
Konulardaki 15’er puan, Mesleki ve pratik bilgi ve becerilerin ölçülmesinde 40 puanlık kadro unvanı ile ilgili toplam 100’ün üzerinde tam puan alınır. Sınavda başarılı olmak için, sınav Kurulu üyeleri tarafından verilen puanların aritmetik ortalaması en az 60 olmalıdır.
Aday değerlendirmesi belediyenin sözlü puanı ve KPSS puanının aritmetik ortalaması ile belirlenir ve belediyenin internet sitesinde ( ① .zeytinburnu.istanbul) ilan edilecektir.
Adayların adaylığı aynı başarı puanlarına sahipse, yüksek KPSS puanına öncelik verilir. En yüksek başarı ölçeğiyle başlamak için adayların sayısı ve aday gösterilen yedek adayların sayısı belirtilir. Ana ve yedek aday listeleri belediyenin internet adresinde bulunabilir ( ① .zeytinburnu.istanbul) ilan edilecek ve listede bulunanlar da yazılı olarak bilgilendirilecektir.
Sınav Kurulu, başarı Puanlarının düşük veya yetersiz olduğunu düşündüğü takdirde, sınavın sonunda işe alım için ilan edilen sınav duyurusunda ilan edilen personelin bir kısmını veya hiçbirini alma hakkına sahiptir.
Başvuru ve yargılama sırasında gerçeği çürüttüklerini veya herhangi bir şekilde gerçeği gizlediklerini tespit edenlerin sınavları geçersiz sayılır ve randevuları gerçekleşmez. Bu tür vakalar tespit edilse bile, görevleri iptal edilir. Bu kişiler herhangi bir hak veya talepte bulunamazlar ve Savcılıkta yargılanırlar.
Sınav sonuçları, belediyenin performans listesinin İnternet adresinde ( ① .zeytinburnu.istanbul), bildirildiği tarihten itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir.
İtirazlar Sınav Kurulu tarafından yedi gün içinde sonuçlandırılır ve ilgili kişiye yazılı olarak bildirilir.
Duyurulacak

Başa dön tuşu