KAMU PERSONEL ALIMI

Türkiye Enerji, Nükleer Maden Araştırma Kurumu Personel Alımı

Kurumumuz pozisyonlarında (Ankara Yerleşkeleri), 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 687/1 maddesi kapsamında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27. maddesine göre idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilmek üzere, “Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Sözleşmeli Personel Yönetmeliği” uyarınca aşağıda yer alan Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda unvan ve bölümleri belirtilen toplam 25 (yirmibeş) adet pozisyon için Kurumumuzca yapılacak Sözlü Sınav sonucuna göre sözleşmeli (asli) personel alınacaktır.

GİRİŞ SINAVI BİLGİLERİ TABLOSU
Grup No Pozisyon Unvanı Mezun Olunan

Fakülte/Bölüm

Pozisyon Adedi Giriş Sınavına Çağrılacak Aday Sayısı
01 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri 10 40
02 Mühendis İnşaat Mühendisliği 1 4
03 Mühendis Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,  Elektronik Mühendisliği 1 4
04 Mühendis Endüstri Mühendisliği 1 4
05 Mühendis Makine Mühendisliği 1 4
06 Mühendis Bilgisayar Mühendisliği 1 4
07
08 Tekniker İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi 2 8
09 Tekniker Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, Doğalgaz ve Isıtma, Doğal Gaz ve Isıtma, Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi, Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi, İklimlendirme-Soğutma, Soğutma Tesisatçılığı, Soğutma Tesisatı, Soğutma ve Havalandırma, İklimlendirme Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 1 4
10 Tekniker Elektrik veya Elektrik Teknolojisi 1 4
11 Tekniker Makine, Bilgisayar Destekli Makine 1 4
12 Teknisyen Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dallarından, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı – Endüstriyel Elektronik Dalından veya Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı – Endüstriyel Kontrol Dalı 1 4
13 Teknisyen Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi, Soğutma ve İklimlendirme, İklimlendirme Alan Dalı 1 4
14 Teknisyen Makine Teknolojisi Alanı ve Dalı 1 4
  TOPLAM 25 100

 

A- GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

Giriş sınavına katılmak için aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda belirtilen 01, 02, 03, 04, 05, 06 ve 07 nolu gruplara başvuracak adaylar için; ilgili lisans bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS-Lisans)’ndan KPSSP3 puan türünden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak,

c) Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda belirtilen 08, 09, 10 ve 11 nolu gruplara başvuracak adaylar için; iki yıllık meslek yüksekokullarının tabloda belirtilen ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarının birinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS-Ön Lisans)’ndan KPSSP93 puan türünden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak,

ç) Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda belirtilen 12, 13 ve 14 nolu gruplara başvuracak adaylar için; mesleki ve teknik eğitim veren liselerin tabloda belirtilen ilgili bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS-Ortaöğretim)’ndan KPSSP94 puan türünden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak,

d) Mühendis ve Avukat pozisyonuna başvuracak adaylar için; İngilizce dilinden geçerliliği bulunan YDS’den en az 60 (altmış) puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir belgeye sahip olmak,

 

B- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

a) Başvurular 12/09/2022 tarihinde başlayıp 21/09/2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

b) Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinde Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir.

c) Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

ç) Adaylar giriş sınavına, Giriş Sınavı Bilgileri Tablolarında belirtilen yalnız bir grup için başvurabileceklerdir. Birden fazla grup için başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

 

C- ADAYLARIN SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILMASI

a) Süresi içinde başvuran ve başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını takiben KPSS puanına göre en yüksek puana sahip adaydan başlanmak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. Puan sıralamasına göre tüm gruplar için ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar aday Kurumun internet sitesinde (tenmak.gov.tr) ilan edilmek suretiyle sözlü sınava çağrılacaktır. Ayrıca adaylar Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden sonuçlarını görüntüleyebilecektir. Son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

 

Ç- SÖZLÜ SINAV KONULARI VE PUAN DEĞERLERİ

Sözlü sınav konuları ve puan değerleri:

a) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni pozisyonu için;

1) Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunun görev alanına giren temel konulara ilişkin bilgi düzeyi; puan değeri 30 (otuz)’dir.

2) Genel yetenek ve genel kültürü; puan değeri 30 (otuz)’dur.

3) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; puan değeri 10 (on)’dur.

4) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; puan değeri 10 (on)’dur.

5) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; puan değeri 10 (on)’dur.

6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; puan değeri 10 (on)’dur.

b) Mühendis, Avukat, Tekniker ve Teknisyen pozisyonu için;

1) Alan bilgisi ve Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunun görev alanına giren temel konulara ilişkin bilgi düzeyi; puan değeri 50 (elli)’dir.

2) Genel yetenek ve genel kültürü; puan değeri 10 (on)’dur.

3) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; puan değeri 10 (on)’dur.

4) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; puan değeri 10 (on)’dur.

5) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; puan değeri 10 (on)’dur.

6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; puan değeri 10 (on)’dur.

 

D- SÖZLÜ SINAVLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR

a) Adaylar sözlü sınava, nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/süresi geçerli pasaportu ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı/ Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya pasaport dışında, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi kabul edilecektir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sözlü sınava giriş için geçerli belge sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olması, adayın güncel bir fotoğrafının ve T.C. Kimlik Numarasının bulunması, pasaportun süresinin geçerli olması zorunludur. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir.

b) Adaylar, sözlü sınava bilgisayar, tablet, hesap makinesi, cep telefonu vb. elektronik alet ve aygıtlar ile alınmayacaktır.

c) Adaylara ayrıca sınava giriş belgesi gönderilmeyecektir.

ç) Giriş sınavı ile ilgili yapılabilecek her türlü değişiklikler, sözlü sınavda istenecek belgeler ve tebligatlar Kurumun internet sitesinden ilan edilmek suretiyle adaylara duyurulacaktır.

d) Sözlü sınav ile ilgili olarak Sınav Komisyonu puanlandırması dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacaktır.

 

E- GİRİŞ SINAVININ TARİHİ, YERİ, ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

a) Giriş sınavı, yalnız sözlü sınav şeklinde yapılacaktır. Sözlü sınav, 3 – 7 Ekim 2022 tarihleri arasında “Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:192, Çankaya/ANKARA” adresindeki Kurum Hizmet Binasında yapılacaktır.

b) Giriş sınavında başarılı sayılmak için, başarı puanının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. Sözlü sınavda Sınav Komisyonu başkan ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalaması başarı puanıdır.

c) Giriş sınavı sonucu;

1) Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle her bir grup için ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl aday belirlenecektir. Sınav Komisyonu tarafından asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenebilecektir. Yedek listede yer alan adayların hakları, ilân tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

2) Adayların başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla merkezi sınav puanı yüksek olan, bunun eşit olması halinde başvuruya esas öğrenim durumu dikkate alınmak üzere mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir.

 

F- KAZANANLARIN İLANI, İTİRAZ VE SÖZLEŞME İMZALANMASI

a) Giriş sınavını asıl veya yedek olarak kazananların isimleri Kurumun internet sitesinde (tenmak.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecektir. İlan tebligat yerine geçecektir, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

b) Adaylar, giriş sınavı sonuçlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde gerekçesini de belirterek yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar en geç 30 (otuz) gün içerisinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

c) Giriş sınavında başarılı olanların ilanda belirtilen süre içinde ve istenilen belgelerle birlikte Kuruma müracaat etmeleri gerekmektedir. Süresi içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin göreve başlama işlemleri yapılmaz. İstenilen belgeler, personel işlerinden sorumlu birim tarafından incelenecektir. İnceleme sonunda noksanlıklar olduğu anlaşılırsa tamamlaması için 10 (on) iş günü ek süre verilecektir. Bu süre sonunda belgelerini tamamlamayanlar veya getirdikleri belgelerden istihdama engel durumları olduğu anlaşılanlar ile sözleşme imzalanmayacaktır.

 

İletişim Bilgileri:

Sınavla ilgili her türlü bilgi, aşağıdaki telefon numaraları ve Kurumun internet sitesi aracılığıyla temin edilebilir.

Telefon Numaraları:

(0 312) 295 87 82

(0 312) 295 87 83

Kurum İnternet Sitesi Adresi:  http://www.tenmak.gov.tr

Kurum Adresi: Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:192,

06510 Çankaya/ANKARA

İlanen duyurulur.

Başa dön tuşu