KAMU PERSONEL ALIMI

Türk Şeker 195 Personel Alımı Mülakatsız Yapılacak!

Türkşeker’den personel alımı açıklaması yapıldı. Açıklamada, 195 memur alımı yapılacağı belirtildi. Yayınlanan duyuruya baktığımızda başvuru ve kadrolar hakkında bilgilere yer verildiği görülüyor. Finans7.com olarak duyurunun detaylarına bu yazımızda yer verdik.

Türkşeker A.Ş, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 195 personel alımı yapacağını duyurdu. Duyuru, Türkşeker A.Ş.’nin sosyal medya hesabından yapıldı. ÖSYM Başkanlığı’nın https://osym.gov.tr ​​internet sitesinde KPSS-2022/1 Tercih Kılavuzu’nun yayınlandığı ifadesinde, KHK çerçevesinde yapılacak satın alma başvurularının devam ettiği kaydedildi. 399, 30 Haziran – 7 Temmuz tarihleri ​​arasında yapılacak. Türkşeker’in görevlendireceği 195 personelin dağılımı şöyle:

4 bilgisayar mühendisi, 2 yazılım/bilgisayar mühendisi, 10 çevre mühendisi, 7 elektrik mühendisi, 22 elektrik ve elektronik mühendisi, 1 endüstri mühendisi, 10 inşaat mühendisi, 3 kimya mühendisi, 25 makine mühendisi, 1 metalurji mühendisi, 42 ziraat mühendisi, 8 bilgisayar operatörü, 3 avukat, 57 memur.”

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak. (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara başvuramazlar.) b) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibarıyla alınmış olması gerekmektedir.) c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. ç) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Kılavuzda yer alan Kamu İktisadi Teşebbüslerine ait “pozisyonları” tercih edecek adaylar için; Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak. d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. (Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.) e) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için; Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

KPSS-2022/1 TERCİH KILAVUZU

Başa dön tuşu