KAMU PERSONEL ALIMI

Tübitak kadrolu memur alımı yapacak

TÜBİTAK resmi sitesinden verdiği ilan neticesinde 1 kişilik kadrolu personel memur alımı yapacağını ilan etmiştir. Başvuru işlemleri 20 temmuz 2022 tarihine kadar devam edecek olup özel koşullar ve ilan detayları haberimizde aktarılmıştır.
UNVAN İŞYERİ HEKİMİ
İŞİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi çalışmaları kapsamında, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm kanun ve yönetmelikler doğrultusunda gerekli çalışmaları yapmak ve yapılmasını sağlamak üzere tam süreli İşyeri Hekimi istihdam edilecektir.

BÖLÜMLER TIP
ÖZEL KOŞULLAR
 1. Tıp Fakültesi mezunu olmak.
 2.  Devlet Hizmet Yükümlülüğünü tamamlamış olmak.
 3. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından onaylı “İşyeri Hekimliği Belgesi”ne sahip olmak.
 4. Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.
 • Dahiliye, Genel Cerrahi, Göğüs Hastalıkları, Aile hekimliği, Acil Hekimliği, Ortopedi ve travmatoloji branşlarında uzmanlık yapmış olmak tercih sebebidir.
 • İşyeri hekimliği mesleki alanında mesleki tecrübeye sahibi olmak.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlar ile Kurum içi standartlar doğrultusunda tüm gereklilikleri gerçekleştirmek, mevcut sistem uygulamaları için iyileştirme çalışmalarına katılım sağlamak ve denetlemek. İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının standardının artırılmasına katkıda bulunmak.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konularında ilgili birimlerle işbirliği halinde rehberlik ve danışmanlık vermek.
 • Yürütülen faaliyetler ve çalışma alanlarında yapılacak değişikliklerle ilgili İş Sağlığı ve Güvenliği açısından gerekli inceleme ve çalışmaları gerçekleştirmek.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği açısından saha denetlemeleri / olay İncelemeleri çerçevesinde tespit edilen düzeltme / geliştirme ihtiyacından kaynaklanan görevlerin belirlenmesi, tamamlanmasının takibini yürütmek ve raporlamak.
 • İş yerindeki sağlık ile ilgili tehlikeleri tanımlamak (Kişisel sağlık maruz kalmaları vb.) ve risk değerlendirmesini yapmak (risk değerlendirme ekibi ile birlikte), Riskleri ortadan kaldırıcı uygulamaları geliştirmek ve uygulamak.
 • İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılacak işe giriş, periyodik muayeneleri ile mesleki hastalıkların araştırılması vb. çalışmaları planlamak, hazırlanan planların uygulanmasını kontrol etmek ve takibini yapmak.
 • İş yerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması ve geliştirilmesi amacı ile verilecek eğitimleri (yasal mevzuat ve sağlık açısından) belirlemek ve uygulamak.
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik çerçevesinde gerekli çalışmaları yapmak ve yapılmasını sağlamak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
b) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak.
c) TBTK.BİLGEM.İSG.2018-2, TBTK.BİLGEM.İSG.2019-1, TBTK.BİLGEM.İSG.2020-1 ve TBTK.BİLGEM.İSG.2020-4 referans numaralı ilanlarda mülakata katılmaya hak kazanmamış olmak.
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
e) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik
Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

BAŞVURU SÜRECİ

a. İlana başvuruda bulunmak için “www.bilgem.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi zorunludur).

b. İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

c. Başvuruların en geç 20/07/2022 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir.Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Geçerli başvuru yapan tüm adaylar mülakata davet edilecek olup, mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır.

d. Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

 • Lisans Diploma/ Çıkış Belgesi/ YÖK Mezun Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan) -ve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi),
 • İlgili işyerlerinden alınan onaylı Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü Belgesi (edevlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan),
 • Askerlik durumunu gösterir belge (erkek adaylar için),
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından onaylı “İşyeri Hekimliği Belgesi”.

Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Kurumumuz web sayfasında
(www.bilgem.tubitak.gov.tr / www.tubitak.gov.tr) ilan edilecektir.

İletişim Bilgileri
Adres : Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 PK: 74, 41470 Gebze / KOCAELİ

E-Posta : bilgem.ik@tubitak.gov.tr
Telefon : 0 (262) 675 /3820/3548/3557/3537

Başa dön tuşu