KAMU PERSONEL ALIMI

Resmi Gazetede açıkladı: PTT personel alımı 2022 yönetmeliği değişti

2022’de PTT’nin (Bir anonim şirkette Posta ve Telgraf Teşkilatı) alımı en ilginç konuların başında geliyor. Uzun zamandır beklenen işe alım sürecindeki gelişmeler Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik gereği bazı nitelikler kaldırılarak İdari Hizmet’te sözleşmeli personelin yönetimi yayımlandı.

Ptt, postahane, ptt, Arnavutköy Merkez Mah., Genç Osman Cad., No:6,  Arnavutköy, İstanbul, Türkiye - Yandex Haritalar

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinden:

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİNDE ÇALIŞTIRILACAK İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 19/11/2019 tarihli ve 30953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi yürürlükten kaldırılmış, (o) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“o) Sınav: PTT tarafından yapılan veya hizmet satın alma yöntemiyle kamu kurum veya kuruluşlarına yaptırılan yazılı ve/veya sözlü sınavı,”

“ş) Görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınavı: 74 üncü maddenin üçüncü fıkrasında ve 75 inci maddede belirtilen pozisyonlara atanabilmek için yapılacak olan yazılı sınav veya yazılı ve sözlü sınavı,

t) Görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınav komisyonu: Görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınavları için oluşturulan komisyonu,

u) Görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınav kurulu: Görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınavlarına ilişkin oluşturulan kurulu,

ü) Sınav komisyonu: Sınav kurulunca oluşturulan komisyonu,

v) Sınav kurulu: Giriş sınavlarına ilişkin tüm iş ve işlemleri yürütmekle görevli kurulu,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre personel alımı, geçerliliği devam eden KPSS’den bu Yönetmeliğe ekli (II) sayılı cetvelde her bir pozisyon için belirtilen asgari puanı alarak yapılacak olan sınavlarda başarılı olanlar arasından veya PTT’nin ihtiyaç duyduğu alanlarda 19 uncu maddede belirtilen şartları sağlayan deneyimli kişiler arasından yapılır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“k) Yapılacak olan sınavlarda başarılı olmak.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12- (1) Başvurular için, personel alım ilanını müteakip en az on günlük başvuru süresi tanınır.

(2) Başvurular internet ortamında alınır. Başvurudan işe alıma kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar PTT’nin internet sitesinde duyuru yoluyla yapılır ve bu konuda ayrıca kağıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmaz.

(3) Yapılan değerlendirme sonucunda başvuruda bulunan adaylardan aranan nitelikleri taşıdığı belirlenen adaylar giriş sınavına çağrılır, aranan nitelikleri taşımadığı belirlenenlerin ise başvuruları geçersiz sayılır.

(4) KPSS puanına göre bu Yönetmeliğe ekli (II) sayılı cetvelde her bir pozisyon için belirtilen asgari başarı puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralama yapılır ve sınava gireceklerin yer aldığı nihai liste ilan edilir.

(5) Adayların KPSS puanının eşit olması halinde sınava çağrılmaya hak kazanan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alan adayların tamamı sınava çağrılır.

(6) Sınav aşamasından sonra gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bu kişilerin ataması yapılmaz, ataması yapılmış olanlar varsa atamaları iptal edilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “mülakat ve/veya uygulamalı” ibaresi “sözlü” olarak ve beşinci fıkrasında yer alan “mülakat veya uygulama” ibaresi “sözlü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16- (1) Sınavlar, alım yapılacak pozisyonun özellikleri dikkate alınarak yazılı ve/veya sözlü olarak yapılır. Hangi pozisyon unvanları için yazılı ve/veya sözlü sınav yapılacağı ile pozisyon unvanları itibarıyla her bir sınavda aranan asgari başarı puanı bu Yönetmeliğe ekli (II) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

(2) Yapılacak sınavın hangi konuları kapsayacağı, sınav sorularının hazırlanması ve basımı gibi hususlar sınav kurulu tarafından belirlenir.

(3) Yazılı sınavlar, alım yapılacak pozisyonun özelliğine göre PTT tarafından yapılabileceği gibi hizmet satın alma yöntemi ile kamu kurum veya kuruluşlarına da yaptırılabilir.

(4) Bu Yönetmeliğe ekli (II) sayılı cetvelde yazılı ve/veya sözlü sınavla alımı yapılacağı belirlenen pozisyonlar için gerekli KPSS puanını haiz olup başvuruda bulunan adaylardan, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere alım yapılacak sayının yirmi katına kadar aday yazılı sınava, üç katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınavda, adaylar;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle sözlü sınav gerçekleştirilir.

(5) Adaylar, sözlü sınav için sınav komisyonu tarafından dördüncü fıkranın (a) bendi için kırk puan, (b) ve (c) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için on beşer puan, (ç), (d) ve (e) bentlerinde yazan özellikleri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

(6) Her bir sınav için bu Yönetmeliğe ekli (II) sayılı cetvelde her bir pozisyon için belirtilen asgari başarı puanının altında kalan adaylar başarısız sayılır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17- (1) Yazılı ve sözlü sınav yapılması halinde başarı puanı, bu sınavlardan alınan puanların aritmetik ortalamasından oluşur. Sadece sözlü veya sadece yazılı sınav yapılması halinde başarı puanı bu sınavlardan alınan puanlardır. Başarı puanına göre en yüksek puandan başlayarak sınav ilanında belirtilen pozisyon sayısı kadar aday için sıralama yapılır ve nihai başarı sıralaması ilan edilir. Başarılı olanlar arasından sınav ilanında belirtilen pozisyon sayısı kadar yedek aday tespit edilebilir.

(2) Adayların başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla yazılı sınav puanı yüksek olan, bunların eşit olması halinde daha üst öğrenimi bitirmiş olan, bunların eşit olması halinde diploma puanı yüksek olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir. Yazılı veya sözlü sınav puanı asgari başarı puanının altında kalanlar başarısız sayılırlar.

(3) Sonuçlar, PTT’nin internet sitesinde ilan edilir ve bu konuda ayrıca kağıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmaz. Yapılan ilan ve bildirim tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18- (1) Adaylar, yazılı ve/veya sözlü sınav sonuçlarına, sonuçların açıklandığı günden itibaren yedi gün içerisinde PTT’ye yazılı olarak itiraz edebilirler. Yazılı sınavlarda sorulara itiraz edilmesi halinde bilirkişi raporu istenebilir.

(2) İtirazlar en geç otuz gün içerisinde sınav komisyonu tarafından değerlendirilerek komisyon görüşü sınav kuruluna bildirilir. Sınav kurulunca verilen karar, sınav komisyonu tarafından ilgiliye yazılı olarak bildirilir. İtirazlar her halükârda en geç kırk beş gün içerisinde değerlendirilerek verilen karar ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

(3) İtirazlar sonuçlandırılmadan bir sonraki aşamadaki sınava geçilemez ve nihai başarı listesi ilan edilmez.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “İştirakler Başkanı” ibaresi ‘‘Başkan, Rehberlik ve Teftiş Başkanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“j) KPSS sonuç belgesi.”

“(4) Asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylardan; müracaat etmeyenler veya herhangi bir nedenle ataması yapılmayanlar ya da göreve başladıktan sonra ayrılanlar olduğu takdirde, yerlerine yedekler arasından başarı sırasına göre atama yapılabilir. Yedek adaylardan atama yapılması halinde yedek adayların hakları, personel alımı sonuçlarının ilanından itibaren altı ay için geçerlidir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin birinci kısım beşinci bölümünün başlığı “İhtisas ve Denetim Personeli” olarak, 24 üncü maddenin başlığı “Denetçi” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “denetçi/iç denetçi” ibaresi “denetçi” olarak değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan “iç denetçi,” ve “veya iç denetçi” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğe 25 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Müşavir

MADDE 25/A- (1) PTT’de Daire Başkan Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Başkan Yardımcısı, Birim Sorumlusu, Başmüdür, Daire Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Başkan veya daha üst pozisyonlarda görev yapmış olan personel, Müşavir pozisyonuna atanabilir.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin altıncı fıkrasına “süreler” ibaresinden sonra gelmek üzere “izin bitim tarihini değiştirmez. Kullanılan izin, izin süresinden düşülerek kalan izinler” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin dokuzuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “halinde ve her olay için” ibaresi “hallerinde” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci ve sekizinci fıkralarına sırasıyla aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Mazeret izin hakkı biten ve yıllık izin hakkı bulunmayan personele, zorunlu durumlarda bu kişilere hak edecekleri yıllık izinlerden düşülmek şartıyla on güne kadar izin kullandırılabilir.”

“Ancak iş göremezlik ödeneği ile ilgili Geçici İş Göremezlik Ödeneklerinin Mahsuplaşma İşlemlerine İlişkin Protokol yapılması halinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bitiminden itibaren” ibaresi “veya 52 nci maddenin altıncı fıkrası uyarınca verilen izin süresinin bitiminden itibaren, doğum yapan personelin eşine doğum tarihinden itibaren” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Personele, PTT’de beş hizmet yılını doldurması halinde, görev süresi boyunca en fazla iki defada kullanılmak üzere toplam bir yıla kadar; eşinin yurtdışı ve yurtiçinde kamu veya özel sektörde sürekli veya geçici olarak başka bir yerde çalışmaya başlaması, kendi veya PTT imkânlarıyla eğitim amacıyla yurtdışına gidilmesi/gönderilmesi hallerinde bu durumların belgelendirilmesi şartıyla eşinin görev süresi veya kendisinin eğitim süresi kadar ücretsiz izin verilebilir. Personel PTT imkânlarıyla eğitim almak üzere yurtdışına gönderilmesi halinde en az yurtdışında görevlendirildiği süre kadar PTT’de çalışır. Genel Müdür tarafından uygun görülen personelin bu fıkra kapsamında ücretsiz izin hakkından faydalanabilmesi için beş hizmet yılını doldurması şartı aranmaz.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Personele, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine; kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde on sekiz aya kadar, diğer hastalık hallerinde ise on iki aya kadar izin verilir.”

“(7) İş göremezlik ödeneği ile ilgili SGK ile Geçici İş Göremezlik Ödeneklerinin Mahsuplaşma İşlemlerine İlişkin Protokol yapılması halinde beşinci ve altıncı fıkra hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin altıncı kısmının başlığı “Yer Değiştirme, Görevde Yükselme, Pozisyon Değişikliği ve Eğitim” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 74 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 74- (1) Görevde yükselme, personelin yetki ve sorumluluk bakımından bir üst göreve atanmasıdır.

(2) Başkan, Rehberlik ve Teftiş Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Birim Sorumlusu, Hukuk Müşaviri, Başkan Yardımcısı, Daire Başkan Yardımcısı, Başmüdür, Başmüdür Yardımcısı, Özel Kalem Müdürü, Kontrolör ve Veznedar pozisyonlarına sınavsız yapılacak atamalarda aşağıda belirtilen şartlar aranır:

a) Başkan pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Rehberlik ve Teftiş Başkanı pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Denetçi veya Müfettiş olarak en az on yıl hizmeti bulunmak,

c) I. Hukuk Müşaviri pozisyonuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) En az bir yılı Hukuk Müşaviri olmak kaydıyla sekiz yıl hizmeti bulunmak,

ç) Daire Başkanı pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

d) Birim Sorumlusu pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az beş yıl hizmeti bulunmak,

e) Hukuk Müşaviri pozisyonuna atanabilmek için;

1) Avukatlık ruhsatnamesini haiz olmak,

2) En az üç yıl hizmeti bulunmak,

f) Başkan Yardımcısı/Daire Başkan Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az beş yıl hizmeti bulunmak,

g) Başmüdür pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

ğ) Başmüdür Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az beş yıl hizmeti bulunmak,

h) Özel Kalem Müdürü pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az üç yıl hizmeti bulunmak,

ı) Kontrolör pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) PTT’de en az beş yıl hizmeti olup müdür ve üstü pozisyonda görev yapmış olmak,

i) Veznedar pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Memur veya gişe ve büro görevlisi olarak en az üç yıl çalışmış olmak,

gerekir.

(3) İkinci fıkrada sayılanlar dışında kalan teknik müdür, hukuk müdürü, şube müdürü, müdür, başmühendis, şef, teknik şef, gişe ve büro görevlisi ve başpostacı pozisyonları görevde yükselme sınavına tabidir. Bu pozisyonlar için aranılacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Şube Müdürü ve Müdür pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim veren kurumlardan mezun olmak,

2) Müdür yardımcısı, uzman, amir, şef pozisyonunda en az üç yıl çalışmış olmak veya veznedar, memur, gişe ve büro görevlisi, başdağıtıcı, başpostacı pozisyonlarında toplamda en az altı yıl çalışmış olmak,

b) Teknik Müdür pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim veren kurumların iç mimarlık, mimarlık, şehir ve bölge planlama bölümleri veya Yönetim Kurulunca belirlenecek mühendislik bölümlerinin en az birinden mezun olmak,

2) Grup başmühendisi, başmühendis pozisyonlarında en az üç yıl çalışmış olmak veya iç mimar, mimar, mühendis, şehir plancısı, teknik amir, teknik şef, teknik uzman pozisyonlarında toplamda en az altı yıl çalışmış olmak,

c) Hukuk Müdürü pozisyonuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukat pozisyonunda en az altı yıl çalışmış olmak,

ç) Başmühendis pozisyonuna atanabilmek için;

1) Mühendis, mimar, iç mimar ve şehir plancısı pozisyonlarında en az üç yıl çalışmış olmak,

d) Şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yükseköğrenim veren kurumlardan mezun olmak,

2) Başdağıtıcı, başpostacı, veznedar, memur, gişe ve büro görevlisi, mütercim pozisyonlarında toplamda en az üç yıl çalışmış olmak,

e) Teknik Şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık teknik yükseköğrenim veren kurumlardan mezun olmak,

2) Başteknisyen, tekniker, teknisyen pozisyonunda en az üç yıl çalışmış olmak,

f) Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yükseköğrenim veren kurumlardan mezun olmak,

2) Postacı veya dağıtıcı olarak en az üç yıl çalışmış olmak,

g) Başpostacı pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim veren kurumlardan mezun olmak,

2) Postacı veya dağıtıcı pozisyonunda en az üç yıl çalışmış olmak,

gerekir.

(4) Üçüncü fıkra kapsamında yapılacak atamalarda PTT personeli olarak PTT’de fiilen en az üç yıl çalışmış olmak, sınav ilan tarihinde PTT’de halen çalışıyor olmak, görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınavları için belirlenen son başvuru tarihi itibarıyla; unvan/pozisyon değiştiren personelin, yeni unvanına başlamadan önce izinli veya raporlu olduğu günler ile yeni unvan/pozisyona atanması nedeniyle kullanmış olduğu mehil müddeti hariç; kamu kurum ve kuruluşlarında belirtilen pozisyonda geçen hizmetler dâhil olmak üzere, üçüncü fıkrada yer alan süre ve pozisyonlarda çalışmış olmak ve yapılacak olan yazılı sınav veya yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak şartları aranır.

(5) Ücret kesimi, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması veya ücret artışından yararlandırmama disiplin cezası alanlar 5 yıl boyunca bu madde kapsamındaki pozisyonlara atanamazlar.”

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 75 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 75- (1) Avukat, mimar, iç mimar, mühendis, şehir plancısı ve tekniker pozisyonları, pozisyon değişikliği sınavına tabidir. Bu pozisyonlar için aranılacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Avukat pozisyonuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatını almış olmak,

b) Mimar pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin mimarlık bölümlerinden mezun olmak,

c) İç Mimar pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin iç mimarlık bölümlerinden mezun olmak,

ç) Mühendis pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin, Yönetim Kurulunca belirlenecek mühendislik bölümlerinden mezun olmak,

d) Şehir Plancısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yükseköğrenim veren kurumların şehir ve bölge planlama bölümlerinden mezun olmak,

e) Tekniker pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık mesleki veya teknik eğitim veren yükseköğrenim kurumlarının, Yönetim Kurulunca belirlenecek bölümlerinden ve/veya programlarından mezun olmak,

gerekir.

(2) Bu madde kapsamında yapılan atamalarda PTT personeli olarak PTT’de fiilen en az üç yıl çalışmış olmak, sınav ilan tarihinde PTT’de halen çalışıyor olmak ve yapılacak olan yazılı sınav veya yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak şartları aranır.

(3) Ücret kesimi, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması veya ücret artışından yararlandırmama disiplin cezası alanlar 5 yıl boyunca bu madde kapsamındaki pozisyonlara atanamazlar.

(4) Pozisyon değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yapılır.”

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğe 75 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“Görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınav kurulu ve görevleri

MADDE 75/A- (1) Yapılacak görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınavları için, merkez teşkilatında; Genel Müdürün görevlendireceği, Genel Müdür Yardımcısının veya İnsan Kaynakları Daire Başkanının başkanlığında beş üyeden oluşan görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınav kurulu teşkil edilir. Aynı usulle yedek üyeler de belirlenir.

(2) Görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınav kurulunu oluşturan üyeler, bulundukları pozisyonlar ve sınav duyurusunda ilan edilen öğrenim durumu itibarıyla sınava alınacak personelden daha düşük seviyede olamazlar.

(3) Görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınavına, görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınav kurulunun başkan ve üyelerinin; eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üyeler arasından yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

(4) Görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınav kurulu, üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(5) Görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınav kurulunun sekretarya hizmetleri, insan kaynakları birimlerince yürütülür.

(6) Görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınav kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınavlarının yapılmasını ve sonuçlarının ilanını sağlar.

b) Görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınavını PTT’nin yapması durumunda, sınav sonuçlarına yapılan itirazları sonuçlandırır; sınavın hizmet satın alınan kuruluşlara yaptırılması durumunda, ilgili kuruluşun itirazları sonuçlandırmasını takip eder.

c) Görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sözlü sınavı yapılacaksa sözlü sınava çağrılacak aday sayısını belirler.

ç) Yapılan yerleştirme sonucunda boş kalan pozisyonlar için, sınavda başarılı olanlardan, başarı sırasına göre atama yapılıp yapılmayacağına; PTT tarafından tercih alınması durumunda ise tercihlerine yerleşemeyen personelden tekrar tercih alınıp alınmayacağına karar verir ve bunu da ilanda duyurur.

d) Görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınavlarına ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütür.

Görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınav komisyonu

MADDE 75/B- (1) Yapılacak görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sözlü sınavlarında, Genel Müdürün görevlendireceği bir başkan ve dört üye olmak üzere beş kişiden müteşekkil yeterince sınav komisyonu oluşturulur. Aynı usulle yedek üyeler de belirlenir.

(2) Taşra teşkilatında, Genel Müdürlükçe personel görevlendirilmek suretiyle görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınav komisyonu oluşturulabilir.

(3) Görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınav komisyonunu oluşturan üyeler, bulundukları pozisyonlar ve görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınav duyurusunda ilan edilen öğrenim durumu itibarıyla görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınavına alınacak personelden daha düşük seviyede olamazlar.

(4) Görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınavına, görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınav komisyonu başkan ve üyelerinin; eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınav komisyonu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üyeler arasından yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

(5) Görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınav komisyonu, görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sözlü sınavlarına katılacak adayları 75/Ç maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükümlerine göre değerlendirerek sonucunu görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınav kuruluna bildirir.

(6) Görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınav komisyonunun sekretarya hizmetleri, merkez teşkilatında İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca, taşra teşkilatında ise insan kaynakları birimlerince yürütülür.

Görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınav duyurusu ve başvuru

MADDE 75/C- (1) Görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınavı suretiyle atama yapılacak pozisyon adedi, görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınavından en az bir ay önce duyurulur. Başvuru süresi, beş günden az olmamak şartıyla görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınav kurulunca belirlenir.

(2) İlan edilen pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı pozisyonlardan sadece biri için, duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

(3) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlardan, bu Yönetmelikte belirtilen genel ve özel şartları taşıyanlar, süresi içinde başvurmaları halinde görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınavına katılabilirler.

(4) Başvuruda bulunan personelin görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınavına girmeye hak kazanıp kazanamadığına ilişkin bilgilendirme, PTT’nin internet sitesinde yayımlanmak suretiyle yapılır.

Görevde yükselme ve pozisyon değişikliği yazılı ve sözlü sınavı

MADDE 75/Ç- (1) Görevde yükselme ve pozisyon değişikliği yazılı sınavı, görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınav kurulunun alacağı kararlar çerçevesinde, aşağıdaki esaslara uygun olarak gerçekleştirilir:

a) Görevde yükselme ve pozisyon değişikliği yazılı sınavı, konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle Genel Müdürlük tarafından belirlenecek konularda yapılır.

b) Görevde yükselme ve pozisyon değişikliği yazılı sınavı, sınav yapılacak pozisyonun özelliğine göre PTT tarafından yapılabileceği gibi, hizmet satın alma yöntemi ile kamu kurum veya kuruluşlarına da yaptırılabilir.

c) Görevde yükselme ve pozisyon değişikliği yazılı sınavı, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Görevde yükselme ve pozisyon değişikliği yazılı sınavında en az altmış puan alanlar başarılı sayılarak sıralamaya alınır.

ç) Aynı pozisyon için branşa göre birden fazla grup oluşturulmak suretiyle görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınavı yapılabilir. Bu durumda adaylar gruplardan yalnızca birisine müracaat edebilirler.

(2) Görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sözlü sınavı, görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınav kurulunun alacağı kararlar çerçevesinde aşağıdaki esaslara uygun olarak gerçekleştirilir:

a) Görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınav kurulu tarafından sözlü sınav yapılmasına karar verilmesi durumunda; yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katına kadar aday sözlü sınava alınabilir. Çağrılacak son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

b) Aday, görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından;

1) Görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi kırk puan,

2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü on beş puan,

3) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu on beş puan,

4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı on puan,

5) Genel kültürü ve genel yeteneği on puan,

6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı on puan,

olmak üzere yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sözlü sınav puanı tespit edilir. Görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sözlü sınavında yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. Yetmiş puan altı alanlar değerlendirmeye alınmaz.

c) Görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sözlü sınavında, personele zarf usulü seçim yöntemi uygulanır, sorulan sorular ile verilen cevaplar tutanak altına alınır. Her bir komisyon üyesi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda değerlendirme formu düzenlenir.

Görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

MADDE 75/D- (1) Görevde yükselme ve pozisyon değişikliği yazılı sınavın yapılmasının ardından sınav soruları PTT’nin internet sitesinde yayımlanır. Adaylar sorulara itirazlarını, soruların yayımlanmasını müteakip beş iş günü içerisinde gerekçelerini belirtmek suretiyle merkez teşkilatında İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına, taşra teşkilatında Başmüdürlüklere dilekçe ile yapabilirler.

(2) Görevde yükselme ve pozisyon değişikliği yazılı sınavlarında herhangi bir nedenle iptal edilen sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır.

(3) Görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınav kurulu, görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınav sonucu kendisine intikal ettiği tarihten itibaren on iş günü içerisinde görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınavına katılan personele ilanda belirtildiği şekilde görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınav sonucunu bildirir.

(4) Adaylar, ilandan itibaren beş iş günü içerisinde görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınav sonuçlarına itiraz edebilir.

Görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınavı başarı sıralaması ve kazananların atanması

MADDE 75/E- (1) Görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınavları için ilan edilen boş pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında, başarı puanı esas alınır. Başarı puanı; yapılan görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınavına göre, yazılı sınav puanı veya yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir. Görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınavına katılan personele başarı sıralaması ilanda belirtildiği şekilde bildirilir.

(2) Başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla;

a) Askerlik ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süresi dâhil, kamu kurum ve kuruluşlarında geçmiş olsa dahi işçi statüsü ve geçici personel statüsünde geçirilen süreler hariç olmak üzere, hizmet süresi fazla olanlara,

b) PTT’deki hizmet süresi fazla olanlara,

c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(3) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralamasının kesinleşmesini müteakip başarı puanlarına göre atanır.

(4) PTT tarafından tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

(5) Duyurulan pozisyonlardan;

a) Atanmaya hak kazanan personelin hiçbir tercihte bulunmaması,

b) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavlarının geçersiz sayılması veya bu sebeple atamalarının iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın ilanda belirtilen süre içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

c) Emeklilik, ölüm, görevden çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı pozisyonlara atanma sebepleriyle boş kalan veya boşalan pozisyonlara,

1) Görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınav sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere ve aynı pozisyonlar için yapılacak müteakip görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınavına ilişkin duyuruya kadar, başarı sırası,

2) PTT tarafından tercih alınması durumunda ise; görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınav sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere ve aynı pozisyonlar için yapılacak müteakip görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınavına ilişkin duyuruya kadar, görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınavında başarılı olup, tercihlerine yerleşemeyen personelden tekrar tercih alınmak suretiyle, başarı sıralaması,

hususları esas alınarak, tercihlerine göre atama yapılabilir.

(6) Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı adli veya idari bir soruşturma veya kovuşturma bulunanların atamaları, soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.

(7) Görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınavının yapılmasından önce ya da sonra atanma şartlarından herhangi birini kaybedenler ile atanma şartlarını taşımayan personelin, sınava girmeleri ve başarılı olmaları durumunda dahi, atamaları yapılmaz, yapılmış ise iptal edilir.

(8) Görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınavlarına herhangi bir sebeple katılamayanlar, başarısız olanlar veya tercihlerine yerleşemeyenler ile sınav sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere, aynı pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar, ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple sarfınazar edenler, aynı pozisyonlara yapılacak yeni sınavlar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün kurallara tabidir.

(9) Sarfınazar edenler ve ilanda belirtilen süre içerisinde tercih yapmayanlar ile atandığı halde göreve başlamayanlar, aynı sınavda boş kalan pozisyonlar için yeniden tercihte bulunamazlar.”

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 87 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Rehberlik ve Kontrol Hizmetleri Daire Başkanı” ibaresi “Rehberlik ve Teftiş Başkanı” olarak, aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “Rehberlik ve Kontrol Hizmetleri Daire Başkanlığında” ibaresi “Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında” olarak değiştirilmiş ve aynı bentte yer alan “ilgili ihtisas” ibaresinden sonra gelmek üzere “Başkan Yardımcıları veya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin 109 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “gerçekleşmesini müteakip” ibaresinden sonra gelmek üzere “on yıl içerisinde” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 24- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Dağıtıcı ve postacı personelin sağlık durumu

EK MADDE 1- (1) Dağıtıcı veya postacı olarak görev yapan idari hizmet sözleşmeli personelin dağıtım yapamayacağına dair sağlık kurulu raporu alması üzerine altı aylık süre içinde sağlık durumunu gösterir raporun dağıtım yapabilecek şekilde yenilenmemesi durumunda söz konusu personelin hizmetli pozisyonuna ataması yapılır.”

MADDE 25- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınavı personel statüsü

GEÇİCİ MADDE 2- (1) 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli II sayılı cetvele tabi görev yapan personelden, bu Yönetmelikte belirtilen genel ve özel şartları taşıyan ve görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınavını kazanmaları halinde idari hizmet sözleşmeli olarak atanmayı kabul edenler, açılacak idari hizmet sözleşmeli personel görevde yükselme veya pozisyon değişikliği sınavlarına katılabilirler. Başarılı olanların atanmaları, idari hizmet sözleşmeli personel statüsünde yapılır.

Görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınavı öğrenim durumu

GEÇİCİ MADDE 3- (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki ve üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar (399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli II sayılı cetvele tabi personel dâhil), diğer şartlara sahip oldukları takdirde 74 üncü maddenin üçüncü fıkrası ve 75 inci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Sağlık durumu sebebiyle pozisyon değişikliği

GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden önce dağıtım yapamaz raporu alan personel hakkında ek 1 inci madde kapsamında işlem yapılır.”

MADDE 26- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 ve EK-2 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 27- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 28- Bu Yönetmelik hükümlerini Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

Ekleri için tıklayınız

Başa dön tuşu