KAMU PERSONEL ALIMI

ÖSYM kamu personeli alımı için sınav duyurusu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ÖSYM kamu personeli alımı için ilana çıktı. Toplamda 4 kişilik bilişim personeli alımı yapacağını açıklayan ÖSYM genel ve özel şartları taşımanız halinde 12 eylül tarihine kadar başvuru yapabileceklerdir.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından: SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU (2022/2)

Başkanlığımız Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in sekizinci maddesi uyarınca, 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanının %70 (yüzde yetmiş)’i ile yabancı dil puanının %30 (yüzde otuz)’unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 4 (dört) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI
A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a)         657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,
b)         Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c)         (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)
d)        Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır), (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
e)         Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
f)         Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir,
g)         İyi derecede yazılı / sözlü İngilizce bilmek,
h)         “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,
ı) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak,

j)          Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,
k)         Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek,
l)          Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak,
m)        Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR
Kıdemli Çözüm Mimarı (1 Kişi) Genel Nitelikler:
•          Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım geliştiricisi olarak en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,
•          Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde, bilgi sistemleri konusunda proje yöneticisi veya proje koordinatörü olarak en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek,
•          REST, Web API, WCF Web Servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
•          Windows Servisleri, Web Teknolojileri, .NET Framework 4 ve üzeri, TFS, Git konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
•          Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,
•          MSSQL Server üzerinde T-SQL, stored procedure ve fonksiyon yazma konusunda ileri düzeyde bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
•          Veri ambarı ve iş zekâsı metodolojileri, veri yönetimi, veri kalitesi, veri tekilleştirme, veri mimarisi ve analitikleri alanlarında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
•          Veri görselleştirme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
•          PowerBI, QlikView, vb. iş zekâsı platformlarından herhangi birinde analitik uygulamalar ve Dashboard’lar geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,
•          Büyük ölçekli veri taşıma, ETL, ELT projelerinde aktif olarak görev almış olmak,
•          Yük dengeleyici arkasında çalışan web uygulamaları hakkında deneyim sahibi olmak,
•          Hyper-V ve VMware gibi sanallaştırma sistemlerinin kurulum, konfigürasyon ve yönetim süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,
•          Linux işletim sistemi (CentOS, Ubuntu, RedHat vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,
•          Çok katmanlı mimarı hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
•          Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,
•          Yazılım kalite, güvence, değişiklik yönetimi ve yazılım doğrulama faaliyetlerini gerçekleştirecek deneyime sahip olmak,
•          ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standartları konusunda, sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları ile Bilgi Güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi ve risk yönetimi konularında uygulama bilgisine sahip olmak,
•          Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
•          İş süreçleri ve kurumsal mimari modelleme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
•          Scrum ve Agile yöntemlerini bilmek,
•          Yoğun ve stresli çalışma ortamına uyum sağlayabilmek ve kritik süreçlerde hızlı çözümler üretebilmek.
Tercih Sebepleri:
•          Kullanıcı sayısı 1.000.000’dan fazla olan büyük ölçekli yazılım projelerinin süreçlerinde görev almış olmak,
•          Layer7 API Gateway, WebMethods ESB ürünlerinden en az birini kullanmış olmak,
•          Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb.) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
•          Kuyruklama mekanizmalarının (RabbitMQ, Kafka vb.) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak.

Kıdemli Web Önyüz Geliştirme Uzmanı (1 Kişi) Genel Nitelikler:
•          En az 5 (beş) yıl yazılım geliştiricisi olarak görev yapmış olmak ve bunu belgelemek,
•          İyi derecede CSS3, HTML5, JavaScript konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
•          Önyüz kütüphanelerinden React ile proje geliştirmiş olmak,
•          Ant Design, Material UI gibi UI kütüphaneleri hakkında bilgi sahibi olmak,
•          Web uygulamaları performansı konusunda deneyim sahibi olmak,
•          Tarayıcılar arası uyumluluk sorunları konusunda tecrübeli olmak,
•          Webpack, Grunt vb. teknolojilerden birinde deneyim sahibi olmak,
•          UI/UX standartları, Responsive Design ve Progressive Web Apps konularında bilgi sahibi olmak,
•          Kullanıcı deneyimi ve mobil tasarım konularında bilgi sahibi olmak,
•          Erişilebilirlik, performans ve SEO konularında bilgi sahibi olmak,
•          Photoshop, Figma, Sketch vb. yazılımlar ile yapılan tasarımları başarıyla web ortamına aktarabiliyor olmak,
•          Yazılım Versiyon Kontrol Sistemleri (TFS, SVN, CVS, GIT, Mercurial, vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
•          Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.
Tercih Sebepleri:
•          Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin hayata geçirilmesinde React yazılım geliştiricisi olarak aktif şekilde görev almış olmak,
•          Node.js hakkında bilgi sahibi olmak,
•          Photoshop vb. tasarım uygulamaları hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
•          Restful web servisleri, API, JSON/XML teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak.

Kıdemli Java Yazılım Geliştirme Uzmanı (2 Kişi) Genel Nitelikler:
•          Java ortamında ileri seviye yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak ve en az 3 (üç) yıl yazılım geliştiricisi olarak çalıştığını belgelemek,
•          Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında deneyimli olmak,
•          Spring, ORM çerçeveleri (Hibernate vb.), Java web çerçeveleri, Spring Boot, Spring MVC, Spring Data JPA veya benzerlerini kullanmış olmak,
•          MSSQL Server ve T-SQL bilgisine sahip olmak,
•          Web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,
•          Yazılım Versiyon Kontrol Sistemleri (TFS, SVN, CVS, GIT, Mercurial, vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
•          Nesneye yönelik prensipler, Tasarım Desenleri, Test Güdümlü Programlama, Refactoring konularında deneyim sahibi olmak,
•          JQuery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,
•          Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,
•          Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.
Tercih Sebepleri:
•          Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış olmak,
•          Sonatype nexus, Jenkins hakkında bilgi sahibi olmak,
•          Container teknolojileri (Docker) ve kubernetes hakkında bilgi sahibi olmak,
•          Redis, ElasticSearch, RabbitMQ gibi servis ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak.

II-        İSTENİLEN BAŞVURU ŞEKLİ, BELGELER, YERİ VE TARİHİ
İstenilen Belgeler

a)         Başkanlık internet sayfasından temin edilecek “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu”,
b)         Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu çıktısı, aslı veya noter onaylı sureti, (belgenin aslının ibrazı halinde fotokopisi Başkanlıkça onaylanacaktır. Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)
c)         KPSSP3 sonuç belgesi, Belge ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir,
d)        İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” ne göre kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge. (Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.) Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir,
e)         Detaylı özgeçmiş belgesi,
f)         Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine dair belge,
g)         Çalışma sürelerini gösteren belgeler; Özel sektörde çalışanlar için SGK İşyeri Unvan listesi, Hizmet Dökümü, Genel şartlar (d) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge, (Mesleki tecrübe sürelerinin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki ve bilişim personeli olarak geçtiği belgelendirilen süreler dikkate alınacaktır.)
h)         Sahip olunan sertifikalar,
ı) Sabıka kaydına dair yazılı beyan veya e-Devlet çıktısı.
Yukarıda sayılan belgelerin son başvuru tarihinin mesai bitimine kadar Başkanlığa teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Başkanlıkça da onaylanabilir.

Başvuru Şekli
Adayların sınava katılabilmesi için Sınav Başvuru Formunu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurup fotoğraf yapıştırdıktan sonra, formun çıktısını imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 29.08.2022 – 12.09.2022 tarihleri arasında ÖSYM Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No: 1 Bilkent/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Başkanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir.
Son başvuru tarihi 12.09.2022 saat 17.00’dır. Postadaki gecikmeler veya diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
Adaylar tüm sınav duyurularını http://www.osym.gov.tr adresinden izleyeceklerdir.
Ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

III-      BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarında (KPSS) KPSSP3 puanının %70 (yüzde yetmiş)’i ile yabancı dil puanının %30 (yüzde otuz)’unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava kabul edilecektir.
Giriş sınavı sözlü usulü ile 04.10.2022 tarihinde ÖSYM Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No: 1 Bilkent/ANKARA adresinde yapılacaktır. Aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara, sınav yeri ve tarihi bilgileri, https://sonuc.osym.gov.tr adresinden bildirilecektir.

IV-      DEĞERLENDİRME
Sözlü sınavda adaylara başvurduğu kadro pozisyonuna uygun olarak aşağıda belirtilen konulardan teori ve uygulama soruları sorulacaktır.
1-         Yazılım mühendisliği,
2-         Proje yönetimi,
3-         Programlama Dilleri (Java, Javascript, C#, C++), 4- Web tabanlı uygulama,
5-         Yazılım mimarisi,
6-         Veri tabanı tasarımı ve yönetim sistemleri,
7-         İş zekâsı süreçleri,
8-         Pozisyonla ilgili diğer konular,
9-     Uygulama (Komisyon, adaylardan başvurdukları kadro pozisyonu ile ilgili soruları uygulamalı olarak bilgisayar başında cevaplamalarını isteyecektir. Adaylar, kendilerinden beklenen nitelikleri karşılama derecelerine ve verdikleri cevapların ilgili sorulardan beklenilen en uygun çözüme yakınlığı derecesine göre değerlendirilecektir.)
Sınav sonuçları, adaylara https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden bildirilecektir.

V-    SÖZLEŞME ÜCRETİ
Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı olan (Temmuz-Aralık 2022) tarihleri arası belirlenen brüt ücret 16.277,45.- TL)’nin aşağıda belirtilen cetvelde gruplar dahilinde belirlenen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Pozisyon Sayı Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı
Kıdemli Çözüm Mimarı 1 4 katına kadar
Kıdemli Web Önyüz Geliştirme Uzmanı 1 3 katına kadar
Kıdemli Java Yazılım Geliştirme Uzmanı 2 2 katına kadar

Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

Önemli Not: Başkanlığımızda Bilişim Personeli statüsünde çalışanlar, görev yaptıkları süre içerisinde ÖSYM’nin yaptığı sınavlara aday olarak giremezler.
İlan olunur.

Başa dön tuşu