KAMU PERSONEL ALIMI

Nükleer Düzenleme Kurumu açıkladı: KPSS’siz personel alacak

Nükleer Düzenleme Kurumu bünyesinde görev almak isteyenlere müjde verildi. Resmi site üzerinden verilen bilgi neticesinde KPSS puan şartı olmadan 15 personel alımı yapılacağı belirtildi. Nükleer Düzenleme Kurumu personel alımı şartları ve tarihi...

Nükleer Düzenleme Kurumu KPSS’siz personel alımı yapacak! Nükleer Düzenleme Kurumunda görev yapmak üzere; 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi olarak 15 adet temizlik görevlisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

  • 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
  • 2. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
  • 3. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak. (26.08.2004 ve öncesi doğumlu olmak.)
  • 4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
  • 5. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • 6. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak.
  • 7. İlan tarihi itibarıyla başvuru yapılan ilde ikamet ediyor olmak.
  • 8. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5 inci maddesinde belirtilen işe göndermede öncelik hakkına sahip olan adayların anılan maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen öncelik durumlarını belgelemeleri gerekmektedir. Ancak bu belge işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.
  • 9. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 22.08.2022-26.08.2022 tarihleri arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır.

BELGE TESLİMİ

Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) başvuran adaylar özel şartlarda yer alan belgeler ile Ek-1 de yer alan formu doldurarak 22.08.2022 tarihinden itibaren 29.08.2022 tarihi mesai saati (18.00) bitimine kadar Nükleer Düzenleme Kurumu (Devlet Mahallesi 85. Cadde No:5 Çankaya/ANKARA) adresine bizzat teslim edecektir. Posta vb. yollarla gönderilecek evraklar kabul edilmeyecektir. Süresi içerisinde özel şartlarda yer alan belgeler ile Ek-1 de yer alan formu teslim etmeyenler veya eksik evrak teslim edenler İŞKUR’a başvurmuş olsalar dahi kur’a çekimine dâhil edilmeyeceklerdir.

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Ataması yapılanların, atama onayının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde göreve başlamaları gerekmektedir. Atanma hakkından vazgeçenler ile aranılan şartları taşımadığı anlaşılanların atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılanlardan atama onayının tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir. İstihdam edilenlerden aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların ise sözleşmeleri feshedilecektir. Ataması yapılan pozisyon için iki aylık deneme süresi uygulanacaktır. İş sözleşmesi, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından deneme süresi içinde bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilebilecektir. Başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere aynı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar yukarıda belirtilen nedenlerle atama yapılmaması, atamaların iptal edilmesi veya ölüm ve sözleşme feshi sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı listesindeki sıralamaya göre yedekler arasından istihdam yapılabilecektir. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamayacaklardır.

İlan detayları

Başa dön tuşu