KAMU PERSONEL ALIMI

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü destek personeli alacak!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü son verdiği ilan ile sözleşmeli olarak destek personeli alımı yapacağını açıkladı. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde destek personeli olarak görev almak isteyen adaylar haberimiz üzerinde verilen genel ve özel şartları taşıyor olması halinde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne iş başvurusu yapabileceklerdir.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü destek personeli alacak!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere 5 adet sözleşmeli Destek Personeli pozisyonuna, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, Genel Müdürlüğümüzce yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, aşağıda dağılımı gösterilen şekilde, 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

1) BAŞVURU ŞARTUARI

A- Genel Şartlar

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

 

b) Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak,

c) 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak,

ç) Son başvurunun yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1987 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar başvurabilecektir.)

d) Herhangi bir kamu kuruntunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

e) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,

 

 

f) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarca sözleşmesinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmemiş olmak.

g) Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

h) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak,

B- Özel Şartlar

1. Grup Destek Personeli (Aşçılık-1 Kişi) İçin Aranacak Özel Şartlar

 

a) Ortaöğretim kurumlanılın aşçılık veya dengi bölümlerinden mezun olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olup, halk eğitim müdürlükleri ile diğer resmi kurum veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikaya sahip olmak,

c) 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS-P94 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

ç) İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

2. Grup Destek Personeli (Temizlik-Yemekhane Servis Elemanı – 4 kişi) İçin Aranacak Özel Şartlar

 

 

a) Ortaöğretim kuramlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

b) 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS-P94 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

c) İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.

2. BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE İSTENİLEN BELGELER

a) Adaylar, başvurularını 05/09/2022-14/09/2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde “Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” veya “Kariyer Kapısı” (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden gerçekleştirilecektir.

b) Adaylar tabloda belirtilen gruplardan yalnızca birine başvurabilecektir.

c) Süresi içerisinde yapılmayan ve nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları ile faks, şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

ç) Adaylara ait KPSS puanı, eğitim, askerlik, adli sicil kaydı ve nüfus bilgilerine dair veriler, başvuru esnasında, e-Devlet üzerinden ilgili kuramların web servisleri aracılığı ile temin edilerek alınacağından adaylardan bu aşamada belge istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kuramlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. (Lise mezuniyet bilgileri temin edilemeyen adaylar, diplomalarını sisteme kendileri yükleyeceklerdir.)

d) 1 .Grup için başvuracak adaylardan belirtilen sertifika veya belgeye sahip olan adaylar bu belgelerini başvuru esnasında sisteme (PDF ya da JPEG) formatmda yüklemeleri gerekmektedir.

e) Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken, kuramlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kuramlarından alınmış onaylı hizmet belgesini pdfvejpeg formatmda başvuru sırasında yüklemeleri gerekmektedir

3. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

a) Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartlan sağlayan adaylar, başvuru süresi bittikten sonra Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS-P94 puanları esas alınmak suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır.

b) İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil, pozisyon sayısının 2 katı kadar yedek aday belirlenecektir. Puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde diploma notu yüksek olan adaya, diploma notunun da eşit olması halinde ise doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.

c) İlan edilen pozisyon sayısı kadar belirlenen asil ve 2 katı kadar yedek aday listesi Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde (www.inapeg.gov.tr) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir. Asil ve yedek adaylar ile sıralamaya giremeyen adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

ç) Atanmaya hak kazanıp süresi içerisinde başvurmayanlar, feragat edenler, ataması iptal edilenler veya göreve başladıktan sonra herhangi bir nedenle kurumdan ayrılanların yerine başvuru sonucunun kesinleştiği ilan tarihinden itibaren altı ay içinde yedek adaylardan puan sıralamasına göre atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir.

d) Yukarıda belirtilen gruplar kapsamında KPSS puan türü ve puanı esas alınarak oluşturulan asil ve yedek aday listelerine ilişkin itirazlar, ilanından itibaren beş iş günü içinde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

e) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

4. BİLGİ ALMA

Adaylar, başvuru sonuçları ile ilgili durumlarını Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden takip edebileceklerdir. Ayrıca başvurular ile ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından temin edilebilir.

Bilgi Alınacak Telefon Numaralan:

Tel: O (312) 212 80 00/ 5808 – 5809

İlan olunur.

Başa dön tuşu