KAMU PERSONEL ALIMI

Kaş Belediye Başkanlığı memur alımı için iş ilanı yayımladı

Kaş Belediye Başkanlığı açıktan memur alımı için ilana çıktı.

Antalya İli Kaş Belediyesi tarafından verilen ilan neticesinde memur alımı yapılacağı belirtildi. Kaş Belediye Başkanlığında görev almak isteyen adayların belirtilen genel ve özel şartları taşıması halinde memur alımı ilanına başvuru yapabilecekleri belirtilmiş olup personel açıktan atanacaktır.

Başvuru için genel koşullar

Memur alımı ilanına başvuracakların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (a) bendinde tanımlanan aşağıdaki genel şartları taşımaları gerekir. a. Türk uyruklu b. Kamu haklarından mahrum olmamak, c. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süre geçmesine rağmen; Devletin güvenliğine karşı suçlar, kasten suçlardan beraat veya bir yıl veya daha fazla hapis cezasına çarptırılsa dahi, Anayasa’nın düzenine ve bu düzenin uygulanmasına karşı suçlar, dolandırıcılık, dolandırıcılık, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, ihlal. güven, dolandırıcılık, iflas olarak değerlendirilmeme, tekliflerin yanlış beyan edilmesi, hileli uygulamalar, suç veya hırsızlıktan kaynaklanan malvarlığının değerinin aklanması, d. Erkek adaylar için askerlik hizmeti yönünden; askerlik yapmamak veya askerlik yapmamak, askerlik çağına gelmiş, muvazzaf askerlik yapmış veya terfi etmiş veya yedeklere nakledilmişse, e. Görevini sürekli yapmasına neden olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak, f. İlan edilen pozisyon için diğer başvuru kriterlerini yerine getirmek.

Başvuru sürecinde başvuru sahibinden istenen belgeler

Başvuru sürecinde; Sınava girmek isteyen adayların, kurumumuzdan veya belediyemizin resmi internet sitesi https://kas.bel.tr adresinden alacakları başvuru formuna aşağıdaki belgeleri eklemeleri gerekmektedir. Aşağıdaki belgeler başvuru formuna eklenecektir. a. Kurumumuzca onaylanacak kimlik veya kimlik belgesinin aslı veya fotokopisi, aslının gönderilmesi şartıyla. b. e-Devlet üzerinden alınabilecek diploma veya mezuniyet belgesi veya mezuniyet belgesinin barkodlu örneği (aslı getirilerek belediyemizce doğrulanabilir.) c. Uluslararası lisansüstü öğrenciler için denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti (aslının gönderilmesi şartıyla nüshası belediyemizce tasdik ettirilebilir) d. ÖSYM web sitesinden alınan onay kodu ile KPSS sonuç sayfasının bilgisayar çıktısı, e. Erkek adayların askerlik hizmeti ile ilgili olmadığının beyanı, f. Görevlerini sürekli olarak yerine getirmelerinde herhangi bir engel bulunmadığına dair beyan, a. Son altı ay içinde çekilmiş 5 adet biyometrik fotoğraf (1 tanesi forma eklenecektir) h. Başvurulan pozisyon için başvuru dilekçesi. (Adaylar kriterlere göre sadece bir kişi başvurabilirler.) Belirtilen başvuru tarihinde elektronik veya posta yoluyla yapılan başvurularda, sınav gününe kadar belgenin aslının bir kopyası kurumumuza gönderilecektir. . (Aslının doğru olması kaydıyla bir nüshası belediyemizce tasdik edilecektir.

Başvuru yeri, tarihi, şekli ve süresi

Adaylar, sözlü sınava katılmak için; Başvuru sahipleri, başvuru sırasında istenen belgelerle birlikte 22.08.2022 ile 26.08.2022 tarihleri ​​arasında (iş günleri 09:00-17:00 saatleri arasında) Andifli Mah. Başvurular Kaş İl Nüfus Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No: 18/Kaş/ANTALYA’daki evrak dairesine şahsen veya iadeli taahhütlü mektupla (belediyemiz geç postadan sorumlu değildir.) Kendi e-posta adresleri ile yapabilirler. . • Eksik bilgi ve belge içeren veya nitelik taşımayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. • Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başa dön tuşu