KAMU PERSONEL ALIMI

İŞKUR Polisevi İşçi Alımı Başvuru Ekranı Yayınlandı

Türkiye İş Kurumu, internet sitesinde polisevi işçi alımı için yeni bir iş ilanı yayınladı. İŞKUR kamu iş ilanlarında yayınlanan duyuruya göre Muğla Emniyet Müdürlüğü, Fethiye Polis evine İŞKUR aracılığıyla kadrolu personel alımı yapacak.

İŞKUR’da toplam 7 personel alımı yapılacak ve adaylar kura ile çekilecektir. Polisevine iş başvurusunda bulunmak isteyen adayların en az ilkokul mezunu olmaları gerekmektedir. İş başvuruları başlamış olup, aşağıda başvuru ekranına bağlantı verilmiştir. Bu linke tıklayarak online kayıt olabilirsiniz. Muğla Fethiye Polis Evi başvuru şartları nelerdir? Çekiliş tarihi ve diğer tüm bilgiler aşağıda verilmiştir;

GENEL ŞARTLAR:

* Polisevi Şube Müdürlüğü tarafından yapılacak sözlü ve uygulamalı mülakatta başarılı olmak.
* Mülakatı kazanan adaylar, sağlık problemi olmadığını sağlık raporu ile belgelemek zorundadır.

*Sözleşmeli personelin çalışma süresi haftalık 45 saat olarak planlanacaktır. Çalışma saatleri idaremizce vardiya esasına göre belirlenecektir.

*Alınacak personele asgari ücret ödenecektir.

* Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin, 4.Maddasine istinaden, işçi olarak alınacaklarda; 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak, şartlarına haiz olmak.

* Nihai listenin belirlenmesi durumuna göre kura 24.05.2022 günü saat: 10.00’ da Fethiye 4. Noterliği’nde çekilecektir.

* Mülakatı kazanan adayların, işe alınma aşamasında Muğla Emniyet Müdürlüğünce yapılacak güvenlik arşiv soruşturmasında engel teşkil edici, sakıncalı durumunun bulunmaması şartı aranacaktır.

* Kura sonrası belirlenen asil adaylar için 25.05.2022 tarihinde saat 10:00 da, yedek adaylar için 25.05.2022 tarihinde saat 14:00 de Polisevi Şube Müdürlüğümüz hizmet binası giriş katında bulunan toplantı salonunda Kurumumuzca oluşturulan komisyon tarafından sözlü ve uygulamalı mülakat yapılacaktır.

* Adaylar Kurumumuzca aşağıda belirtilen evrakları 25.05.2022 günü mülakat saatine kadar Şube Müdürlüğümüze elden teslimini yapmak zorundadır. Evrak teslim etmeyenler haklarından vazgeçmiş sayılacaktır.

*Asil adayların başarılı olması durumda yedek adaylar için mülakat yapılmayacaktır.

* Polisevi Şube Müdürlüğümüz 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” e uygun şartlarda, belirli süreli sözleşmeli personel alınması amacıyla, alınacak personellerin belirlenmesi için Müdüriyet Makamının 18.04.2022 tarih ve 12 sayılı olurları ile oluşturulan mülakat komisyonu olarak toplanarak, Sözlü ve uygulamalı Mülakata girecek olan adayların Mesleki Bilgi (25 Puan),Genel Kültür (20 puan), Dış Görünüş (15 Puan), İletişim, özgüveni ve ikna kabiliyeti (20 puan) ile Kendini ifade edebilme, Anlama ve Kavrama Kabiliyeti, Uygulama (20 puan) olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılması, Başarılı sayılabilmek için yapılacak olan sözlü ve uygulamalı mülâkattan 100 tam puan üzerinden en az 60 (altmış) puan alınması gerekmektedir.

* Başvuru sayısının talep edilen sayının 4 katını aşmaması durumunda 25.05.2022 tarihinde saat 10:00 da, Polisevi Şube Müdürlüğümüz hizmet binası giriş katında bulunan toplantı salonunda kurumumuzca oluşturulan komisyon tarafından sözlü ve uygulamalı mülakat yapılacaktır.

*Ayrıca alınacak tüm personeller devlet memuru olmayıp geçici işçi statüsünde çalıştırılacaktır. Mevcut yasalar dahilinde devlet memurluğuna veya devlet kadrolarındaki işçi statüsüne geçişi de söz konusu değildir.

** Kurumumuzca işe başvuruda bulunan kişilere yapılacak her türlü duyuru İŞKUR tarafından gönderilen listede bulunan irtibat numaraları üzerinden telefon ile aranmak suretiyle yapılacaktır. Listede belirtilen numaraya ulaşılamaması durumunda veya çağrıya geri dönüş yapılmaması durumunda hakkından vazgeçilmiş sayılacaktır.

İşe alınacak kişilerin 25.05.2022 günü mülakat saatine kadar Kurumumuza teslim etmesi gereken belgeler:

*Eğitim durumunu gösterir belge (En az ilkokul, en fazla lisans mezunu olmak)

* Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Belgesi

*Milli Eğitim Bakanlığı veya hijyen eğitimi verme yetkisi olan firmalardan

Başvuru ekranı

Başa dön tuşu