KAMU PERSONEL ALIMI

İklim Değişikliği Bakanlığı 422 personel alımı müjdesini verdi! 10 kadroya alım..

Bakanlığımıza bağlı merkez ve taşra birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. (B) bendi uyarınca 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiştir. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Ek 2’nin (b) bendi uyarınca istihdam (422) KPSS (B) grup puan sıralamasına göre sözleşmeli mühendisler, mimarlar, şehir plancıları ve büro personeli alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak. B. Başvuracağı unvanda sözleşmeli olarak kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmamak. C. 2020-KPSS’den; Lisans mezunları için en az KPSS P3 ve önlisans mezunları için KPSS P93 puan türü 70 puan var. D. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi; “Bu şekilde istihdam edilenler, Kuruluşları tarafından sözleşme esaslarına aykırı hareket edilmesi nedeniyle sözleşmelerinin feshedilmesi veya Sözleşme süresi içinde Başkanlık Kararı ile belirlenen istisnalar dışında tek taraflı olarak. kurumların sözleşmeli personeli, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmemişse. görevlerinde çalıştırılamazlar.” yasaya uymak için. ile. Kamu haklarından mahrum kalmamak.

F. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiş olsa dahi; · Kasıtlı olarak işlenen bir suçtan dolayı bir yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkûm olmamak. Affedilse dahi, Devletin güvenliği, anayasal düzen ve bu düzenin işleyişi, özel hayat ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmete para geçirme, gasp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihale muvazaa, fiile fesat karıştırma, suçtan doğan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından hüküm giymemiş olmak. ·

Anayasal düzenin ve bu düzenin işleyişinin korunması, özel hayat ve hayatın gizli alanı, cinsel dokunulmazlık karşı suçlar ve uyuşturucu veya uyarıcı uyuşturucu suçları için devam eden bir sabıka kaydı. soruşturma ve kovuşturma yok.

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular 08 Şubat 2022 Salı günü başlayıp 21 Şubat 2022 Pazartesi 23:59:59’a kadar devam edecektir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı – Career Gateway Kamu İstihdam ve Kariyer Gateway (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak belirtilen takvim üzerinde aktif hale getirebilirsiniz. Başvuru ekranını kullanarak bir sonraki sınavı gerçekleştireceklerdir. şahsen veya posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir. B. Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularını tamamlayabilirler. Tamamlanmadığını kontrol etmelidirler. “Uygulamalarım” ekranında “Başvuru Alındı” Görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

C. Adayların KPSS puanı, öğrenim durumu, mezun oldukları bölüm, askerlik, sabıka kaydı ve kimlik bilgileri Başvuru sırasında ilgili kurumların web servisleri üzerinden e-devlet üzerinden sağlanmaktadır. Bu aşamada adaylardan belge istenmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata varsa başvuru yapmadan önce ilgili kurumlara gerekli güncellemeleri/düzeltmeleri yaptırın. gereklidir. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personel bu duyuruda ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Şartları karşılamadıkları tespit edilirse başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca uygula Sözleşme şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsizdir. Sonlandırılacak.

D. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak ve atama yapılmayacaktır. ile. Sahte belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türkiye Cumhuriyeti. Savcılığa suç duyurusunda bulunulacak. Atananların atamaları iptal edilecek ve Bakanlığımızca kendilerine bir ücret ödenmiş ise kanuni faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

İlan kılavuzu

Başa dön tuşu