KAMU PERSONEL ALIMI

DSİ lise mezunu 18-35 yaş arası kamu personeli alımı İŞKUR ilanı

Devlet su işleri DSİ İŞKUR ilanına göre 18 ile 35 yaş arası adaylardan lise mezunu kamu personeli alımı yapacağını açıkladı.

Devlet su işleri DSİ personel alımı yapacak! Devlet su işleri bünyesinde görev almak isteyen adaylar haberimiz üzerinden gerekli iş başvuru bilgilerini alarak iş başvuru aşamasına ilgili birimler üzerinden geçiş sağlayabilirler. Türkiye iş kurumu üzerinden verilen ilan neticesinde Devlet su işleri personel alımı yapacağını resmi olarak açıklamış olup Devlet su işleri personel işçi alımı detayları haberimizde… İşte detaylar…

Eski hükümlü-TMY işçi olarak alınacaklarda aranacak şartlar ve açıklamalar:                                                     

1. Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

2. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenler veya Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan: 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan (Değişik ibare:RG-6/8/2014-29080) sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını (Değişik ibare:RG-6/8/2014-29080) belgelendirmek,

3. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak ve 30 yaşını doldurmamış olmak,

4. Kamusal haklardan mahrum bulunmamak, (TCK 53/a Maddesi)

5. Askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak (erkek adaylar için),

6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

7. Adayların vardiyalı çalışmaya engel durumunun olmaması gerekmektedir.

8. Adaylardan  çalışmalarına engel olmadığını bildirir tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından alınmış Sağlık Raporu istenilecektir. (Sınavda başarılı olup atananlar Düz işçi unvanlı işçi pozisyonunda çalıştırılacaktır.)

9. Adayların, başvurunun son günü itibarıyla ihtiyaç duyulan unvana uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir.

10. Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Bölge Müdürlüğümüz internet sitesinin (bolge09.dsi.gov.tr) duyurular kısmında ilan edilecektir. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

11. İŞKUR tarafından gönderilen; talep şartlarına uygun aday sayısı, alım yapılacak açık iş gücü sayısının dört katından fazla olması durumunda; 4 asıl ve 4 yedek adayı belirlemek için  13.10.2022 tarihinde, saat 14:00’ de, DSİ 9. Bölge Müdürlüğümüz Toplantı Salonu’nda(Üniversite Mah. Zübeyde Hanım Caddesi No:140 Merkez/ELAZIĞ) kura çekimi yapılacaktır. Adaylar talep etmeleri halinde kura çekimini izleyebileceklerdir.

12. Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Bölge Müdürlüğümüz internet sitesinin (bolge09.dsi.gov.tr) duyurular kısmında daha sonra ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

13. Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Bölge Müdürlüğümüz  internet sitesinin (bolge09.dsi.gov.tr) duyurular kısmında ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

14. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin yasal işlem yapma, Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunma hakkımız saklıdır.

15. Sınavda başarılı olan adayların yukarıdaki şartları taşımadıkları sonradan ortaya çıkması durumunda sınavları geçersiz sayılacaktır.

16. Sonuçların açıklanmasından itibaren adaylar tarafından 5 (beş) iş günü içerisinde Sınav Kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar, Sınav Kuruluna ulaştıktan sonra 5 (beş) iş günü içinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

17. Göreve başlamaya hak kazanan adaylar istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta,  kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar ( durumlarını belirten doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir. Belgeleri teslim alınan adayların, yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır. Doğum, hastalık vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben göreve başlamaları sağlanacaktır. Ataması yapıldığı halde 15 gün içinde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkur Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR

-En az ilköğretim, en fazla Ortaöğretim(Lise ve dengi okul) mezunu olmak (bölüm ayrımı  yapılmamaktadır).

-18-30 yaş aralığında olmak,

-Bu iş ilanının yayınlandığı tarih itibariyle Elazığ İli ve İlçelerinde ikamet ediyor olmak.

İlan no: 00007077042

Başa dön tuşu