KAMU PERSONEL ALIMI

Devlet su işleri çözümü bunda buldu: Güvenlik için alacağı personel kadrosunu açıkladı

Son zamanlarda Devlet Su İşleri (DSİ) ardı ardına işe alım ilanları yayınlamaya başladı. Yapılan son duyuruya göre DSİ, çarşı ve mahalle nöbeti aracılığıyla bekçi alımı yapacak. Alımlarda CPSS şartının olmadığı açıklanırken, 18-40 yaş şartının olduğu ifade edildi. DSi bekçi alımı için haberimize ilan detayları ve merak edilenler eklendi.

DSi bekçi alımı ilanı bugün Resmi Gazete’de yayınlandı. Şu anda sadece 21 ilde yapılacak olan korucu alımı için şartlar açıklandı. 18-40 yaş şartının yanı sıra adayların en az bir lise mezunu olması gerektiği açıklandı.

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI SÜREKLİ İŞÇİ ( Bekçi ) ALIMI İLANI

4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde istihdam edilmek üzere Koruma ve Güvenlik Hizmetleri için sürekli işçi (Bekçi) alımı yapılacaktır.

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SÜREKLİ İŞÇİ (Bekçi) KADROLARININ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE İLLERE GÖRE DAĞILIMI
SIRA NO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İLİ UNVANI KADRO SAYISI
1 BURSA 1.BÖLGE MÜD. BURSA BEKÇİ 9
2 İZMİR 2.BÖLGE MÜD. İZMİR BEKÇİ 1
3 ESKİŞEHİR 3.BÖLGE MÜD. ESKİŞEHİR BEKÇİ 2
4 KONYA 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KONYA BEKÇİ 4
5 KARAMAN BEKÇİ 1
6 AKSARAY BEKÇİ 1
7 NİĞDE BEKÇİ 2
8 ANKARA 5.BÖLGE MÜD. BOLU BEKÇİ 1
9 ADANA 6.BÖLGE MÜD. ADANA BEKÇİ 1
10 OSMANİYE BEKÇİ 1
11 DİYARBAKIR 10.BÖLGE MÜD. DİYARBAKIR BEKÇİ 9
12 KAYSERİ 12.BÖLGE MÜD. YOZGAT BEKÇİ 1
13 ANTALYA 13.BÖLGE MÜD. ANTALYA BEKÇİ 1
14 İSTANBUL 14.BÖLGE MÜD. İSTANBUL BEKÇİ 6
15 ILISU PROJESİ MARDİN 16.BÖLGE MÜD. MARDİN BEKÇİ 1
16 VAN 17.BÖLGE MÜD. VAN BEKÇİ 2
17 KAHRAMANMARAŞ 20.BÖLGE MÜD. KAHRAMANMARAŞ BEKÇİ 1
18 GAZİANTEP BEKÇİ 1
19 TRABZON 22.BÖLGE MÜD. TRABZON BEKÇİ 3
20 GİRESUN BEKÇİ 1
21 GÜMÜŞHANE BEKÇİ 1
TOPLAM 50

 

 

Adayların, başvuru işlemlerini tamamlamadan önce ilan metninde belirtilen açıklamalar ve başvuru şartlarını dikkatlice okumaları gerekmektedir. İlanda belirtilen şartları taşımayanların, ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları gerekmektedir. Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine ait olacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

      Genel Müdürlüğümüzün Koruma ve Güvenlik hizmetleri için ihtiyaç duyduğu sürekli işçi (Bekçi) alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri için (çalıştırılacağı il için) başvuru yapacaktır.

 

İlanda belirtilen şartların tamamını taşıyan adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 25/07/2022-29/07/2022 tarihleri arasında elektronik (online) yapabileceklerdir.

 

İlan edilen kadrolara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Genel Müdürlüğümüze bildirilecektir. İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 9 uncu maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının dört katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurası ile belirlenecektir.

Noter huzurundaki kura çekimi; 09.08.2022 tarihinde saat 10:00 da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda yapılacaktır.

Kura çekimi sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (www.dsi.gov.tr) ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

İlan edilen kadrolara asıl aday olarak atamaya hak kazananların atamaya esas belgeleri Genel Müdürlüğümüzün ilgili birimi tarafından kontrol edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar ile atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ve yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olanların atama işlemleri yapılmayacak yerlerine sıralı yedek çağırılacaktır.

Noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme işlemi yapılanlardan süre içerisinde göreve başlamayanlar/feragat edenler (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç); atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanlar; göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanlar; İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 34 üncü maddesi gereğince dört aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenler ile deneme süresinde sözleşmesini feshedenlerin yerine sıralı yedek çağrılacaktır.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” ibaresindeki hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecek olup diğer adaylar ile birlikte aynı şartlarla kuraya tabidirler.

Çalışma yeri ilgili Bölge Müdürlüğünün faaliyet alanı olacağı bilgisi dahilinde başvuru yapılacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatları uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanlar, ilan edilen kadrolara müracaat yapamazlar. Yapmaları halinde mevzuat gereği atamaları yapılmayacaktır.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında sürekli işçi kadrosunda hâlihazırda görev yapanlar ilan edilen kadrolara müracaat yapmayacaklardır.Yapmaları halinde atamaları yapılmayacaktır.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alanların, ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları gerekmektedir. Bu durumda olanların atamaları yapılmayacaktır.

Sürekli işçi kadrolarına atanan adaylar, yasal asgari ücret ile göreve başlayacaklardır.

 

İSTENİLEN ŞARTLAR VE BELGELER

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları ve belgelendirmeleri gerekmektedir;

 1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

 1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

 1. 18 yaşını tamamlamış olmak.

 1. İlan tarihi olan 25/07/2022 tarihi itibariyle en fazla 40 yaşında olmak. (25/07/1982 tarihinden sonra doğmuş olmak)

 1. Son başvuru tarihi itibariyle en az lise ve dengi okul mezuniyet belgesine sahip olmak.

 1. Askerlik ile ilişiğinin olmadığını belgelendirmek.

 1.  5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Gereğince geçerliliği devam eden Silahlı Özel Güvenlik belgesi ve kartına sahip olmak.
 2. Güvenlik Görevlisi olarak çalışmasına engel olacak aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığı diğer ifade ile hastalığının/engel durumunun bulunmadığı, arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

 

 1. Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporuna sahip olmak.

 

 1. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

 1. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atamaya engeli bulunmamak.

 1. Atamaya engel adli sicil kaydı bulunmamak.

 1. Kurumumuza ataması yapılan personel 3 yıl süreyle nakil talebinde bulunmayacaktır.

Güvenlik görevlileri (silahlı) olarak istihdam edileceğinden, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (f), (g) ve (h) bendindeki şartları taşıyor olmak. diğer bir ifadeyle Silahlı Özel Güvenlik belgesi ve kartına sahip olmak.

Başa dön tuşu