KAMU PERSONEL ALIMI

Devlet Arşivleri Açıkladı: 8,392 lira maaşla personel alınacak, başvurular online yapılacak

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Devlet arşivleri kurumu en düşük 8,392 lira maaşla personel alacak. Farklı kadrolarda personel istihdam edeceğini ilan eden kurum şartları açıkladı. Sizler Cumhurbaşkanlığı Devlet arşivleri bünyesinde görev almak istiyorsanız haberimizden bilgi edinebilirsiniz.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde Başkanlığımız  Ankara ve İstanbul birimlerinde istihdam edilmek üzere aşağıda unvanı, bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen boş pozisyon unvanlarına toplam 44 adet personel alımı yapılacaktır.

odadaki raflarda kitaplar

PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

Türk Vatandaşı olmak, 2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 5. Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Adaylar başvurularını internet üzerinden yapacaktır. Başvurular elektronik ortamda 11 -20 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır, 2. Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Devlet Arşivleri Başkanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir, 3. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır, 4. Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla il veya pozisyon için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRMESİ:

Sözlü olarak yapılacak olan sınava girmeye hak kazanan adaylar; a) Pozisyon unvanına ilişkin mesleki bilgi düzeyi b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı d) Genel yetenek ve genel kültürü e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı Konularında; sınav komisyonu tarafından değerlendirileceklerdir. Mütercim-Tercüman ve Restoratör pozisyonları için Mesleki Uygulama Sınavı yapılacaktır. Adayların sözlü ve uygulamalı sınavda aldıkları puan giriş sınavı başarı notunu teşkil edecektir. Sözlü ve Mesleki Uygulama sınavında başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir. Giriş sınavı başarı notu eşit olan adaylardan pozisyon unvanı itibariyle belirlenen KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Giriş sınavında yetmiş ve üzeri puan almış olmak, asil ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

İlan detayları

Başa dön tuşu