İŞÇİ ALIMIKAMU PERSONEL ALIMI

1417 kamu personeli alınacak

1417 kamu personeli alınacak

SPOR BAKANLIĞI 1017 PERSONEL ALACAK

Temizlik personeli olacak adaylar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. b) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak. c) 18 yaşını tamamlamış olmak (12.08.2004 ve öncesi doğumlu olmak). d) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. e) Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak. f) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak. g) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak. i) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak. j) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. k) Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek. l) Başvuru yaptığı kadro için aranan cinsiyet şartını taşımak. m) Eski hükümlü sürekli işçi pozisyonları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı şekilde eski hükümlü olmak, n) Engelli sürekli işçi pozisyonları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde tanımlandığı şekilde engelli olmak,

MALİYE 400 PERSONEL ALACAK

Adaylar başvuru için: Malî Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavına katılabilmek için; 1 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak, 2 – En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışı öğretim kurumlarından mezun olmak, 3 – Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1987 tarihinde ve bu tarihten sonra doğanlar), 4 – ÖSYM tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) KPSSP48 puan türünden yetmiş beş (75) ve üzerinde puan almış olmak, 5 – Sınav ücretini ÖSYM’nin internet sayfasında veya mobil uygulamalarında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına yatırmış olmak, 6 – Sınava başvuru işlemlerini eksiksiz bir şekilde tamamlamış olmak, şartları aranır.

Başa dön tuşu